Vinovo

Kommuniké från årsstämma i Vinovo AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 16:34 CEST

Vid årsstämma i Vinovo AB (publ) idag fattades bland annat beslut av följande huvudsakliga innebörd:

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman beslutade att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret juli-december 2008.

Disposition av vinstmedel
Stämman beslutade att bolaget inte skulle lämna någon utdelning för räkenskapsåret juli-december 2008, utan att vinstmedlen skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter samt den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret juli-december 2008.

Val av styrelseledamöter
Styrelseledamöterna Sven-Åke Bergkvist, Andor Gerendas, Johan Thorell och Sven O. Mattsson omvaldes. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven-Åke Bergkvist.

Styrelsearvode
Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 60.000 kronor till styrelseordföranden och med 30.000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget.

Villkorsändring av teckningsoptioner
Stämman beslutade att ej förändra optionsvillkor för utestående teckningsoptionsprogram.


För frågor vänligen kontakta


Andor Gerendas
VD Vinovo

Vinovo är ett investeringsbolag som förvärvar, äger och utvecklar små och medelstora företag med starka kassaflöden inom utvalda affärsområden. Målsättningen är att genom aktivt långsiktigt ägande i samarbete med ledningen i portföljbolagen skapa värden för Vinovos aktieägare. Bolagets aktie är upptagen till handel på marknadsplatsen OMX First North. Bolagets Certified Adviser är HQ Bank AB.