Wihlborgs Fastigheter AB

Kommuniké från årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 12:50 CEST


Vid Wihlborgs Fastigheter AB:s årsstämma den 23 april fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2008 med 6,50 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara tisdagen den 28 april 2009. Kontantutdelningen kommer att utsändas av Euroclear Sweden AB måndagen den 4 maj 2009.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för år 2008.

Stämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen bemyndigande att före nästa årsstämma förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

Vidare beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission om sammanlagt högst 10 procent av vid emissionsbemyndigandet totalt antal registrerade aktier. Styrelsen skall äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Emissionen får endast ske till marknadspris.

Årsstämman beslöt att öka antalet styrelseledamöter till åtta med omval av Kerstin Fredriksson, Anders Jarl, Sara Karlsson, Helen Olausson, Erik Paulsson, Tommy Qvarfort och Johan Qviberg samt nyval av Arne Bernroth. Vidare beslutades att arvode till styrelsen utgår med 940 000 kr att fördelas med 220 000 kr till ordförande och 120 000 kr per i bolaget ej anställd personal.
Revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Årsstämman utsåg Erik Paulsson till ordförande. Vid det konstituerande styrelsesammanträdet omvaldes Kerstin Fredriksson till vice ordförande.

Stämman beslöt också följande principer för utseende av valberedning:

1. En valberedning skall bildas genom att de tre största aktieägarna, som önskar delta, minst sex månader före årsstämma utser var sin representant. I valberedningen skall även ingå en representant för de mindre aktieägarna. Valberedningen kan därutöver besluta att bolagets styrelseordförande skall ingå i valberedningen. Namnet på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat.

2. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna, som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande, och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Skyldighet att ställa sina platser till förfogande förutsätter dock att aktieägaren inte längre tillhör de tre största aktieägarna med en marginal om en procent. Skulle någon av de tillkommande aktieägarna avstå från att utse en representant skall den i storlek därpå följande aktieägaren komma ifråga. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denne inte längre tillhör de tre största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras.

3. Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:
a. förslag till ordförande vid årsstämma
b. förslag till styrelse
c. förslag till styrelseordförande
d. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
e. förslag till revisorer
f. förslag till arvode för bolagets revisorer
g. eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning

4. Bolaget skall svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullfölja sitt uppdrag.

Wihlborgs Fastigheter AB


För ytterligare information kontakta:

Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Christer Johansson, Ekonomi- och finanschef, 040-690 57 06, 0733-71 17 06
Iréne Johansson, Informationschef, 040-690 57 21, 0733-71 17 21
Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet är beläget i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 13,7 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,3 mdkr.
Wihlborgs är noterat på Stockholmsbörsens Midcap-lista.