Wise Group

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I WISE GROUP AB (PUBL) DEN 5 APRIL 2006

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 16:22 CEST

Vid årsstämma med aktieägarna i Wise Group AB (publ.) den 5 april 2006 fattades bland annat följande beslut.

Disposition beträffande bolagets resultat
Sedan bolagsstämman fastställt balans- och resultaträkning för bolaget och för koncernen, beslutade stämman att den ansamlade förlusten om SEK 7.352.177 skulle överföras i ny räkning.

Styrelse och arvoden
Till styrelseledamöter omvaldes Franco Fedeli, Erik Mitteregger, Marika Philipson, Claes Mårtensson och Ann-Catrine Appelquist.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode om SEK 250.000 att fördelas inom styrelsen såsom styrelsen beslutar, samt att ersättning till revisorerna skall utgå enligt löpande räkning.

Emission av konvertibelt förlagslån i Sign On AB
Styrelsen beslutade att återkalla punkt 15 på dagordningen, styrelsens förslag om godkännande av bolagsstämmans beslut i det helägda dotterbolaget i Sign On AB av den 6 mars 2006, om upptagande av förlagslån om högst 500.000 kr genom emission av konvertibla förlagsbevis.

Förslag till emission av teckningsoptioner
Bolagsstämman beslutade vidare att emittera teckningsoptioner för tillskapande av ett incitamentsprogram för ett antal av koncernens anställda och ledande befattningshavare i enlighet med nedan angivna huvudsakliga villkor.

- Bolaget skall emittera högst 1.000.000 teckningsoptioner och varje teckningsoption skall berättiga till nyteckning av en /1/ aktie i bolaget. Teckningsoptionerna skall tecknas och betalas senast den 30 april 2006. Teckningsberättigade föreslås vara nedanstående personer med den fördelning som följer nedan


Marika Philipson (VD) 400.000 teckningsoptioner
Eleonor Åslund 150.000 teckningsoptioner
Johan Segergren 150.000 teckningsoptioner
Stefan Wikström 150.000 teckningsoptioner
Charlotta Johansson 75.000 teckningsoptioner
Elias Demir 75.000 teckningsoptioner
- För teckningsoptionerna skall erläggas ett belopp motsvarande options¬rätternas mark¬nadsvärde beräknat enligt den s.k. Black & Scholes-modellen under perioden från och med den 22 mars 2006 till och med den 4 april 2006 om 0,07 kr. Dag utan notering skall inte ingå i beräkningen. Teckningskursen samt det antal aktier som varje optionsrätt berättigar till kan komma att omräknas vid emissioner m.m.
- Teckning av aktier i bolaget med stöd av optionsrätterna skall kunna ske under perioden från och med den 1 januari 2008 till och med den 30 juni 2008. Sådan teckning skall ske till en kurs motsvarande 150 % av aktiens genomsnittliga volymviktade betalkurs på Stockholmsbörsen under perioden från och med den 22 mars 2006 till och med den 4 april 2006 vilket motsvarar ett belopp om 1,00 kr. Dag utan notering skall inte ingå i beräkningen.
- Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full teckning och utnytt¬jande av de föreslagna options¬rätterna att uppgå till 200.000 kronor, vilket motsvarar en utspädning med ca. 1,6 % av aktiekapitalet och röstetalet, med förbehåll för den höjning som sedermera kan föranledas av att omräkning av det antal aktier som varje optionsrätt berättigar till kan komma att ske till följd av emissioner m.m.
- Skälen för förslaget är att styrelsen har bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att VD görs delaktig i bolagets utveckling genom att erbjudas förvärva föreslagna konvertibel. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos VD kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten, resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med bolaget.

Beslutet har biträtts av aktieägare som representerar minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Marika Philipson, VD och tillika styrelseledamot, har inte deltagit i beredningen av förslaget.

Förslag till bemyndigande för styrelsen i Wise Group AB (publ) att besluta om emission av aktier
Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 6.000.000 st aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 1.200.000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmande om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 § 6 p aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kommande företagsförvärv. Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde.

För ytterligare information, kontakta:
Marika Philipson, VD, 08-555 290 03

Wise Group AB (publ),
St Eriksgatan 117, Stockholm
Telefon 08- 555 290 00
www.wise.se
Wise Group erbjuder kvalitativ rådgivning och innovativa lösningar som förenklar, effektiviserar och utvecklar det praktiska och strategiska HR-arbetet.

Wise (WISE) är noterat på OMX Stockholmsbörsens O-lista.
Företaget har kontor i Stockholm och Helsingborg.