Zenergy AB (Publ.)

Kommuniké från årsstämma i Zenergy AB (publ) den 25 maj 2016

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2016 09:30 CEST

Kommuniké från årsstämma i Zenergy AB (publ) den 25 maj 2016.

Zenergy AB (publ) har hållit årsstämma onsdagen den 25 maj 2016. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen för 2015. Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Beslut om disposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse, att avräkna uppkomna förlust mot balanserad vinst och att överföra återstoden i ny räkning. Ingen utdelning ska ske.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och omval av revisor

Styrelsen ska bestå av fyra bolagsstämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Olle Magnusson, Michael Lindström, Jan Bengtsson och Göran Gustafsson. Michael Lindström valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja Roger Mattsson som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med sammanlagt 275 000 kronor, varav 125 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter.

Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till beslut, att ändra gränserna för aktiekapitalet till lägst 1 980 000 kronor och högst 7 920 000 kronor samt gränserna för antalet aktier till lägst 9 000 000 aktier och högst 36 000 000 aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller genom betalning med apportegendom eller genom kvittning eller med annat villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna genomföra kapitalanskaffning utan att behöva kalla till extra bolagsstämma samt skapa flexibilitet för styrelsen vid kapitalanskaffning och vid upptagande och säkerställande av lån.

Beslut om inrättande av ett teckningsoptionsprogram riktat till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare inom Zenergy-koncernen (”Incitamentsprogram 2016/2017”) genom emission av högst 500 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Zenergy AB (publ), och godkännande av överlåtelse av sådana optioner, i huvudsak i enlighet med vad som anges i det följande.

Teckningsoptionerna ska endast kunna tecknas av bolagets helägda dotterbolag Båramo Modulboende AB, org. nr 559005-3681, och teckning ska ske senast den 15 juni 2016. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och införandet av Incitamentsprogram 2016/2017 är att möjliggöra för Zenergy-koncernen att rekrytera, bibehålla och motivera ledande befattningshavare.

Teckningsoptionerna ska emitteras utan ersättning. Båramo Modulboende AB ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare inom Zenergy-koncernen. Respektive ledande befattningshavare ska äga rätt att förvärva högst 50 000 teckningsoptioner vardera. Överlåtelse till deltagare i Incitamentsprogram 2016/2017 ska ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknat enligt ”Black & Scholes”-formeln, och beräkning ska göras av en oberoende välrenommerad värderingsman.

Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 1 november 2017 – 30 november 2017 teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 150 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på AktieTorget under perioden 15 juli 2016 – 14 augusti 2016, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid bl.a. split, sammanläggning och företrädesemissioner. Vi fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med cirka 110 000 kronor.

Besluten i sin helhet

De antagna besluten i sin helhet finns tillgängliga på www.zenergysystem.se

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande moduler så som Bygg- och kontorsbodar liksom flexibla studentboenden. Zenergy baserar sin modultillverkning på en egenutvecklad patenterad teknik: Zenergy ZIP-Elementet. Ett högisolerande material i sandwichkonstruktion med en isolerande kärna i mitten. ZIP-Elementet är exceptionell fuktsäker, brandsäker, form stabil och ljudisolerande. ZIP-Elementet kan användas som ytterväggar, innerväggar, golv och tak.

Med Zenergy ZIP-Elementet uppnås EU’s stränga Energieffektiviseringsdirektiv.

Zenergy AB (Publ.) Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +4636 121340,

info@zenergysystem.se, www.zenergysystem.se