AddNode Group AB

Kommuniké från årsstämman i AddNode den 26 april 2006

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 14:24 CEST

Vid årsstämma med aktieägarna i AddNode AB (publ.) den 26 april 2006 fattades följande beslut.

RESULTAT, VD:S ANFÖRANDE
VD Bo Strandberg presenterade koncernens verksamhet och resultat för år 2005. Nettoomsättning för 2005 för koncernen uppgick till 579,9 MSEK och resultat efter skatt uppgick till 44,5 MSEK. Bo Strandberg redogjorde för att man under året fortsatt bygga en nordisk IT-koncern och förvärvat CAD-Q, Prosilia och Dataföreningen Kompetens som alla kompletterar verksamheten med både ny kompetens, kundbas och geografisk spridning.

ANSVARSFRIHET
Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005.

BEHANDLING AV VINST
Bolagsstämman beslutade att inte lämna någon utdelning för 2005 samt att årets vinst och balanserade vinstmedel om totalt ca. 82,8 MSEK skulle överföras i ny räkning.

STYRELSE OCH ARVODE
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till ordinarie styrelseledamöter Per Hallerby, Anna-Lena Axberger, Per Malmström, Lars Save och Håkan Sehlstedt samt nyvaldes Christer Härkönen och Marie Persson Björkman. Bolagsstämman utsåg Per Hallerby till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare om ett styrelsearvode om högst 500 000 SEK att fördelas inom styrelsen så som styrelsen beslutar, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt av VD godkänd räkning.

ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING
Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning, där ändringarna främst består i en anpassning till den nya aktiebolagslagen och en ändring av aktiekapitalets gränser.

BEMYNDIGANDE AVSEENDE FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER
Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.

BEMYNDIGANDE AVSEENDE NYEMISSION OCH EMISSION
För tiden intill nästkommande årsstämma bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 30 000 000 SEK genom utgivande av sammanlagt högst 2 500 000 aktier. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om nyemission eller emission med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 § aktiebolagslagen.

VALBEREDNING
Vid bolagsstämman informerades om att, i likhet med tidigare ordning, i anslutning till delårsrapporten för tredje kvartalet kommer de största aktieägarna få i uppdrag att utse varsin representant att utgöra valberedning samt att styrelsens ordförande biträder valberedningen.

ÖVRIGT
Årsredovisning för år 2005 finns tillgänglig på www.addnode.com. Den kan också rekvireras av Lena Ottesen på telefon 08-506 66 221 eller via e-post till lena.ottesen@addnode.com.

För ytterligare information kontakta:

Bo Strandberg, VD och koncernchef
AddNode AB, Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm
Telefon: 08-506 66 216, Mobil: 070-536 56 08, E-post: bo.strandberg@addnode.com

AddNode erbjuder bransch- och teknologispecifika IT-lösningar som effektiviserar och utvecklar kundernas affärer. Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden; Financial, Industrial, Media och Technology. AddNode är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernen har cirka 500 anställda och verkar i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudsäte i Stockholm. För mer information, se http://www.addnode.com