Custos AB

Kommuniké från årsstämman i Custos

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 17:18 CEST

onsdagen den 26 april 2006

Utdelning
Utdelningen fastställdes till 4,00 kronor per aktie, med avstämningsdag den 2 maj 2006 och beräknad dag för utdelningen den 5 maj 2006.

Styrelse och arvoden
Till styrelseledamöter omvaldes Stefan Dahlbo, Hans Karlsson, Mats Qviberg, Per-Uno Sandberg och Jonas Wahlström. Som nya styrelseledamöter valdes Stefan Charette och Anders Larsson. Till styrelsens ordförande omvaldes Jonas Wahlström.

Stämman beslutade att styrelseledamöterna ska erhålla ett arvode om totalt 600 000 kronor, att fördelas med 100 000 kronor till varje ledamot, som ej uppbär lön av bolaget.

Revisorer
Till revisorer omvalde stämman SET Revisionsbyrå AB med huvudansvarig revisor Anders Roos.

Valberedning
Till valberedning utsågs Stefan Dahlbo, Mats Qviberg, Per-Uno Sandberg och Jonas Wahlström.

Minskning av reservfond
Stämman beslutade att minska reservfonden med 20,3 mkr att överföras till fritt eget kapital.

Konvertering av B-aktier till A-aktier samt ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att alla B-aktier ska konverteras till A-aktier, samt att göra därmed sammanhängande ändring i bolagsordningen.

Split 2:1
Stämman beslutade om uppdelning av bolagets aktier (s.k. split) med villkor 2:1. Beslutet om split beräknas kunna genomföras hos VPC AB i mitten av maj månad. Beräknad sista dag för handel med osplitad aktie är den 17 maj.

I övrigt informerades att Stefan Charette tillträder som VD den 2 maj.

Stockholm den 26 april 2006
Aktiebolaget Custos (publ)

Frågor besvaras av Mats Gustafsson, telefon 08-441 77 20