Nilörngruppen AB

Kommuniké från årsstämman i Nilörngruppen

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 09:01 CEST

Vid årsstämman i Nilörngruppen AB (publ) fastställdes styrelsens och verkställande direktörens förslag att ingen utdelning lämnas för innevarande verksamhetsår samt att reservfonden nedsätts för täckande av förlusten.

Stämman beslutade att styrelsen tillsvidare skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare noterades att Per E Larsson och Christer Elander avböjt återval till styrelsen samt att nyval av Susanne Rosberg skedde och omval av Per Löjdquist, Peter Grauers och Mauritz Sahlin. Peter Grauers har vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valts till styrelsens ordförande.

För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma består således styrelsen av: Per Löjdquist, Peter Grauers, Mauritz Sahlin och Susanne Rosberg. Styrelsearvode beslutades utgå med 450.000 kr att fördelas enligt styrelsens bestämmande.

Till revisor för tiden tills 2008 års årsstämma är sedan tidigare Ernst & Young AB med Sven-Arne Gårdh som huvudrevisor vald.


Borås den 26 april 2006
Nilörngruppen AB (Publ)