Proffice AB

Kommuniké från årsstämman i Proffice AB (publ) den 16 april 2009

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 06:49 CEST

Vid årsstämman i Proffice AB (publ) har idag fattats bland annat följande beslut:

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning skall ske. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen är oförändrat för nästa mandatperiod, samt beslutades att arvode utgår till revisorn enligt godkänd räkning.

Karin Eliasson, Christer Hägglund, Lars Murman, Christer Sandahl, Gunilla Wikman omvaldes som styrelseledamöter. Christer Sandahl utsågs till ordförande.

Stämman beslutade att valberedningsprocessen är oförändrad för årsstämman 2010.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade i enlighet med det av styrelsen framlagda förslaget att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner.

För ytterligare information om förslagen som antogs hänvisar vi till www.proffice.se där dokumentation relaterad till bolagsstämman finns att ladda ner.

För mer information kontakta
Lars Kry, VD och koncernchef, Proffice AB, tfn: +46 8 787 17 00, lars.kry@proffice.com


Proffice är det specialiserade bemanningsföretaget med över 12 000 medarbetare i Norden. Vi verkar inom personaluthyrning, rekrytering samt karriär- & utvecklingsprogram. Profficeaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange, Small Cap.


Informationen är sådan som Proffice ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april klockan 20:30 (CET).