Sectra AB

Kommuniké från årsstämman i Sectra

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 10:32 CEST

Aktieägarna i Sectra AB (publ) höll den 27 juni 2013 årsstämma i Linköping. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att överföra 4,50 kronor per aktie till aktieägarna, genom uppdelning av aktier 2:1 i kombination med ett obligatoriskt inlösenförfarande och fondemission. Beslutet innebär att cirka 167 Mkr överförs till aktieägarna.

Inlösenförfarandet sker automatiskt, det vill säga ingen åtgärd krävs från aktieägaren. Det kommer att vara möjligt att handla med inlösenaktier av serie B (ISIN: AK IL B SE0004296663) på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Tidplanen för inlösenförfarandet:

10 juli        Sista dag för handel med Sectra-aktien inklusive inlösenaktie.

11 juli        Första dag för handel med Sectra-aktien exklusive inlösenaktie.

15 juli        Avstämningsdag för aktiesplit. Varje aktie delas i två aktier, varav en inlösenaktie.

16-26 juli   Handel i inlösenaktier.

31 juli         Avstämningsdag för indragning av inlösenaktierna.

5 augusti    Preliminär dag för utbetalning av inlösenlikvid från Euroclear.

Ytterligare information om hur inlösenförfarandet går till finns tillgänglig på Sectras hemsida: http://www.sectra.com/inlosen-2013

Ytterligare stämmobeslut

Vid stämman fattades även följande beslut:

 • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelseledamöterna och VD ansvarsfrihet. Beslutades i enlighet med styrelsens föreslag att vinstmedlen ska balanseras i ny räkning.
 • Till styrelseledamöter nyvaldes Jan-Olof Brüer och omvaldes Erika Söderberg Johnson, Torbjörn Kronander, Anders Persson, Christer Nilsson, Carl-Erik Ridderstråle samt Jakob Svärdström. Till styrelseordförande omvaldes Carl-Erik Ridderstråle.
 • Att arvode ska utgå med 185 000 kronor till extern styrelseledamot och med 370 000 kronor till styrelsens ordförande. För revisionsutskottsarbetet ska arvode utgå med
  20 000 kronor till externa styrelseledamöter och med 40 000 kronor till revisions­utskottets ordförande. Inget separat arvode utgår för ersättningsutskottsarbete.
 • Till revisor omvaldes Grant Thornton Sweden AB.
 • Att tillsätta en valberedning bestående av fyra ledamöter, varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande och tre ledamöter ska representera bolagets till röstetalet största aktieägare. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i bolaget per den 30 september 2013.
 • Att anta principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen i enlighet med styrelsens förslag.
 • Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission av högst 3 700 000 B-aktier mot vederlag i form av kontant betalning, kvittning eller apportegendom och att vid kvittning och apportegendom kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.
 • Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om förvärv respektive överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet är begränsat till att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle får överskrida 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
 • Att emittera konvertibler till ett sammanlagt nominellt belopp om högst 35 000 000 kr. Konvertiblerna ska kunna tecknas av koncernens medarbetare.
 • Att emittera konvertibler till ett sammanlagt nominellt belopp om högst 3 500 000 kr. Konvertiblerna ska kunna tecknas av externa styrelseledamöter.
 • Att ställa ut ytterligare högst 100 000 köpoptioner för koncernens medarbetare i Nordamerika. Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av högst 100 000 teckningsoptioner med rätt att teckna högst 100 000 B-akter i bolaget för att säkerställa fullgörandet av optionsutfästelser till medarbetarna.
 • Att ändra verksamhetsföremålet genom ändring av bolagsordningen.

Besluten fattades i enlighet med förslagen till årsstämman som finns tillgängliga på Sectras hemsida under rubriken Investor/General Meetings.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 28 juni 2013, kl 08:00.

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB, 013 - 23 52 27
Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems

Sectrakoncernens verksamhet

Sectra utvecklar och säljer högteknologiska produkter och tjänster inom nischerna medicinsk IT och säker kommunikation. Företaget grundades 1978 och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2012/2013 till 817 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se.