Jojka

Kommunike från årstämma

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 14:55 CEST

    Stockholm den 15 maj 2014

 

Jojka:  Kommuniké från årsstämma

Den 15 maj 2014 hölls årsstämma i Jojka Communications AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. 

Fastställande av resultat- och balansräkning: Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen.

Resultatdisposition och utdelning:

Vid stämman beslutades att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, dvs att resultatet överförs i ny räkning och ingen utdelning utgår.

Ansvarsfrihet:Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Styrelse och revisor samt arvoden:Vid stämman beslutades att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Stefan Lennhammer, Rutger Lindquist, Lars Nordlander och Stefan Olsson omvaldes som ordinarie styrelseledamöter. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Lars Nordlander till ny styrelseordförande. Vid stämman beslutades vidare att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande samt med vardera 50 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte arbetar operativt i bolaget med lön. Härutöver beslutades att omvälja Anders Ericsson som revisor samt att arvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. 

Lars Nordlander, som suttit i styrelsen sedan hösten 2013, tar vid som styrelseordförande efter Stefan Lennhammer, som dock kvarstår som styrelseledamot. Lars har lång erfarenhet inom verkstadsindustrin samt Life Science/Biotech vad gäller försäljning, marknadsföring och organisationsbyggande på global nivå från Textron Inc. och VWR International. Lars senaste position var som CEO för VWR International AB i Sverige.

”Det har varit mycket intressant att delta i den tillväxtstrategi som styrelsen lagt och fokus framåt blir att fortsätta den positiva utvecklingen av bolaget”, säger Lars Nordlander i en inledande kommentar.

”Det känns bra att lämna över klubban till Lars. Lars gedigna erfarenhet från försäljning och organisationsuppbyggnad kommer Jojka att dra stor nytta av i framtiden” säger Stefan Lennhammer, avgående styrelseordförande, i en avslutande kommentar.

Om Jojka

Jojka är en interaktiv kommunikationstjänst som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en app-baserad lösning (Workforce) som gör det lättare för företag att hålla kontakt med den mobila arbetsstyrkan och hantera uppdrag. Företaget Jojka Communications AB är noterat på AktieTorget och har runt 750 aktieägare. Styrelsen innehar direkt och indirekt ca 46 % av aktierna i bolaget.


Jojka erbjuder lättanvända och värdeskapande kommunikationstjänster för företag som vill nå sina kunder eller anställda med relevant information vid rätt tillfälle.