Novestra AB

KOMMUNIKÉ FRÅN AB NOVESTRAS ÅRSSTÄMMA

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 09:28 CEST

Vid dagens årsstämma i AB Novestra omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Theodor Dalenson, Anders Lönnqvist, Bertil Villard, Jens Wilhelmsen och Jan Söderberg till ordinarie styrelseledamöter samt nyvaldes Stein Wessel-Aas till styrelsesuppleant i bolaget. Stämman valde därtill Theodor Dalenson till styrelseordförande. Den tidigare styrelseledamoten Colin Kingsnorth hade undanbett sig omval.

Beslut fattades om att styrelsearvode, till de styrelseledamöter som inte uppbär lön av bolaget, skall utgå med totalt 500 000 kronor att fördelas med 100 000 vardera till respektive ledamot/suppleant som inte är anställd i bolaget. Revisorsarvode beslöts utgå enligt löpande av bolaget godkänd räkning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt beslutade att godkänna styrelsens förslag om bonusprogram för bolagets anställda avseende räkenskapsåret 2009.

Vidare godkändes styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av sammanlagt högst 6 000 000 nya aktier. Det tidigare, vid förra årets årsstämma, beslutade bemyndigandet avseende nyemission av högst 6 000 000 aktier, vilket inte utnyttjats, gällde fram till årets årsstämma och har således upphört.

Stämman beslutade också att ändra 9 § i bolagsordningen avseende kallelse till bolagsstämma så att kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, samt att information om att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Ändringen av bolagsordningen är villkorad av att reglerna för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen ändras i enlighet därmed.

Slutligen fattade årsstämman beslut om antagande av föreskrifter rörande valberedning i bolaget. Beslutet innebär att bolaget skall ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna, jämte styrelseordföranden. Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen och dess ordförande bör uppfylla de kriterier avseende oberoende som uppställs av tillämplig kod för bolagsstyrning. Valberedningen skall arbeta fram förslag rörande val av stämmoordförande, val och arvodering av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, liksom av revisorer, samt föreskrifter rörande valberedning.

För ytterligare information, kontakta Johan Heijbel, verkställande direktör, AB Novestra, på telefon +46 8 545 017 50.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Novestra är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument och/eller NASDAQ OMX Stockholms regler. Informationen har lämnats för offentliggörande den 22 april 2009, klockan 19.00.
Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består bl a av större innehav i Diino AB, Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc.

Novestras aktie finns noterad på Nasdaq OMX Stockholm, under symbolen NOVE, bland Small Cap. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com.