Novestra AB

KOMMUNIKÉ FRÅN AB NOVESTRAS ÅRSSTÄMMA

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 09:08 CEST

Vid gårdagens årsstämma i AB Novestra omvaldes i enlighet med nomineringskommitténs förslag ordinarie styrelseledamöterna Theodor Dalenson, Colin Kingsnorth, Anders Lönnqvist, Bertil Villard och David E Marcus.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet efter stämman utsågs Theodor Dalenson till styrelseordförande.

Beslut fattades om att styrelsearvode, till de ledamöter som inte uppbär lön av bolaget, skall utgå med totalt 400 000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Revisorsarvode beslöts utgå enligt löpande räkning.

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 2,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 28 april 2006. Utdelningen beräknas att utbetalas till aktieägarna den 4 maj 2006.

Beslut fattades om mot bakgrund av vad som föranleds av nya aktiebolagslagen, att bolagsordningen ändras i huvudsak i enlighet med följande:
— Bestämmelsen om akties nominella belopp utmönstras.
— Bestämmelse införs om att antalet aktier skall vara lägst 30 miljoner och högst 120 miljoner.
— Avstämningsförbehållet anpassas till lagens nya definition av avstämningsbolag.
— Bestämmelsen om kallelse till bolagsstämma ändras så att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.
— Avstämningsdagen för rätt att delta i bolagsstämma ändras till att vara femte vardagen före stämman.
Därutöver föreslår styrelsen vissa språkliga och redaktionella ändringar av bolagsordningen.

Årsstämman beslutade att godkänna bonusprogram för bolagets anställda avseende räkenskapsåret 2006 enligt i huvudsak följande. Anställda i bolaget (innefattande även bolagets arbetande styrelseordförande) skall som grupp vara berättigade till årlig kontant bonus från bolaget. Sammanlagd bonus för anställda skall, såsom total kostnad för bolaget, motsvara tio procent av nettoavkastningen för avyttringar, som sker under det år som bonus avser, av bolagets innehav i onoterade bolag. Därvid skall avkastningen för innehav beräknas som skillnaden mellan avyttringsintäkten och det värde som innehavet redovisades till innan bolaget började tillämpa IFRS (med tillägg av eventuella tilläggsinvesteringar). Sålunda påverkas bonus ej av orealiserade värdeförändringar. Fördelningen av den totala bonusen mellan bolagets anställda skall beslutas av bolagets styrelse (utan medverkan av eventuellt jäviga styrelseledamöter). Enskild anställd skall inte vara garanterad viss minsta andel av den totala bonusen. Vidare skall bonus för enskild anställd inte överstiga ett belopp motsvarande fem gånger den anställdes årliga grundlön för det år som bonus avser. Bonus inkluderar semesterlön och skall inte utgöra underlag för pensionsrätt. Från bonus skall bolaget göra avdrag för preliminärskatt och sociala avgifter. Godkännande av bonusprogram enligt ovan avser bonus för räkenskapsåret 2006.

Vidare godkändes det av styrelsen framlagda förslaget till bemyndigande för styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om emission av sammanlagt högst 6 000 000 nya aktier. Anledningen till förslaget och den i förslaget angivna möjligheten att frångå aktieägarnas företrädesrätt är bl a att möjliggöra för bolaget att kunna genomföra förvärv med betalning i aktier eller i övrigt på ett handlingskraftigt och ändamålsenligt sätt säkerställa bolagets finansiering. Det tidigare, vid förra årets ordinarie bolagsstämma, beslutade bemyndigandet om nyemission av 6 000 000 aktier, vilket inte utnyttjats, gällde fram till årets årsstämma och har således upphört.

Frågor besvaras av Peter Ekelund, VD, AB Novestra, tel. 08-545 017 50.

Om AB Novestra

Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består bl a av större innehav i Bytek Systems AB, Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc.

Novestra har även en investering i Nove Capital Fund som i huvudsak investerar i bolag som bedöms ha goda värdeutvecklingsmöjligheter på grund av speciella situationer som rekonstruktioner och turnarounds eller av andra skäl bedöms ha en betydande värdeutvecklingspotential.

Novestras aktie finns noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com