Beijer Electronics AB

Kommuniké från Beijer Electronics ABs årsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 09:14 CEST

Årsstämman för 2006 ägde rum tisdagen den 25 april 2006. Årsstämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen för 2005 och beviljade styrelseledamöterna och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005. Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning om 3,25 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 28 april 2006. Utdelning beräknas skickas från VPC den 4 maj 2006.

Styrelsens ordförande Anders Ilstam redogjorde för styrelsens arbete under verksamhetsåret 2005.

Beijer Electronics VD Göran Sigfridsson redogjorde i sitt stämmoanförande för verksamheten under 2005 och utvecklingen under det första kvartalet 2006. VD konstaterade att den positiva trenden fortsatt under det första kvartalet i år efter det att Beijer Electronics under 2005 kunde visa sitt hittills bästa år beträffande omsättning och resultat.

VD redogjorde även för expansionen i Asien med det strategiskt viktiga förvärvet av Hitech Electronics i Taiwan som gått över förväntan. Utvecklingen under 2005 visade att den övergripande strategin med förvärv, fler och nya marknader, nya strategiska kundavtal samt ett nytt och breddat produktprogram har givit koncernen en utmärkt plattform för fortsatt expansion. VD betonade även att koncernen fått en ny balans med två jämnstora och lönsamma affärsområden – Automation och HMI Products som båda har mycket goda förutsättningar att utvecklas av egen kraft.

Årsstämman beslutade vidare:
- att antalet styrelseledamöter utökas till sju utan suppleanter.
- att omvälja styrelseledamöterna Bert Åke Eriksson, Anders Ilstam, Hans Linnarson, Joen Magnusson och Göran Sigfridsson.
- att till nya styrelseledamöter välja Stig-Arne Blom och Ulrika Hagdahl.
- att omvälja Anders Ilstam till styrelsens ordförande.
- att arvode till styrelsens ordförande utgår med 300 000 kronor och att arvode till övriga ledamöter, som inte är anställda i bolaget, utgår med sammanlagt 625 000 kronor.
- att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.
- att bolaget skall ha en valberedning bestående av fem ledamöter, varav en representant för envar av de fyra största aktieägarna vid tidpunkten omedelbart före offentliggörandet samt styrelseordföranden. Namnen på de fyra ledamöterna och de aktieägare som utsett dem skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2007. Den ledamot som representerar den största aktieägaren skall utse ordförande i valberedningen, som inte får vara styrelseledamot.
- att aktieägare som utsett ledamot i valberedning får entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de skett.
- att valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman 2007 för beslut (a) stämmoordförande (b) styrelse (c) styrelseordförande (d) styrelsearvoden och (e) arvode för bolagets revisorer.
- att valberedningen består fram till dess ny valberedning är utsedd.
- att godkänna styrelsens förslag avseende ändringar i bolagsordningen huvudsakligen föranledda av den nya aktiebolagslagen som trätt ikraft den 1 januari 2006.

Styrelsen för Beijer Electronic AB (publ)

Malmö 2006-04-25

För mer information kontakta VD och koncernchef Göran Sigfridsson på tel 040-35 86 00 eller mobiltel 0706-35 86 10.Beijer Electronics är ett expansivt och framgångsrikt företag inom automation. Vi representerar och samarbetar med flera underleverantörer, bl a Mitsubishi Electric, och våra egenutvecklade operatörsterminaler har blivit en världssuccé. Vi är ett internationellt företag med dotterbolag i Finland, Norge, Taiwan, Tyskland och USA. Beijer Electronics är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.