Beijer Electronics AB

Kommuniké från Beijer Electronics ABs årsstämma 2009

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 10:16 CEST

Beijer Electronics årsstämma 2009 ägde rum måndagen den 20 april 2009. Årsstämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen för 2008 och beviljade styrelseledamöterna och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008. Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om en ordinarie utdelning om 4,00 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen skall vara 23 april 2009. Utdelningen beräknas att skickas från VPC den 28 april 2009.
Styrelsens ordförande Anders Ilstam redogjorde för styrelsens arbete under verksamhetsåret 2008.

Beijer Electronics VD Fredrik Jönsson redogjorde i sitt stämmoanförande för verksamheten under 2008 och utvecklingen under det första kvartalet 2009. VD konstaterade att 2008 blev Beijer Electronics hittills bästa år beträffande omsättning och resultat samt att koncernen står väl rustat för tuffare tider. Under det första kvartalet 2009 drabbade den ekonomiska krisen med fallande BNP i flertalet länder naturligtvis även Beijer Electronics men koncernen har hittills kunnat hävda sig väl. Omsättningen under det första kvartalet gick visserligen ned men det var en måttlig nedgång. Resultatmässigt försvarades nära nog även rörelsemarginalen.

Samtidigt har affärsområdet IDC, som är mindre konjunkturkänsligt, visat en positiv utveckling med högre försäljning och bättre resultat medan det har varit tuffare för affärsområdena Automation och HMI Products. VD poängterade vidare att Beijer Electronics skall bygga för framtiden, de kärvare tiderna till trots. Produktutveckling inom IDC och HMI Products är prioriterade områden och utgifterna för utveckling hålls på en oförändrad nivå. I kristider finns det också alltid möjligheter där bland annat attraktiva förvärvstillfällen kan yppa sig. VD framhöll även fortsatt vaksamhet på utvecklingen. Orderingången under det första kvartalet indikerar en svag marknad även framöver vilket innebär att koncernen håller en hög beredskap för att vidta ytterligare besparingsåtgärder om så krävs".

Årsstämman beslutade vidare:

 • att styrelsen skall bestå av sju stycken ledamöter, utan suppleanter.
 • att arvode till styrelsens ordförande utgår med 400 000 kronor och att arvode till envar av övriga styrelseledamöter utgår med 175 000 kronor, med undantag för de som är anställda i bolaget.
 • att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.
 • att omvälja Stig-Arne Blom, Bert Åke Eriksson, Ulrika Hagdahl, Anders Ilstam, Fredrik Jönsson, Hans Linnarson och Joen Magnusson till styrelseledamöter.
 • att omvälja Anders Ilstam som styrelseordförande.
 • att valberedningen skall bestå av fem ledamöter, varav en representant för envar av de fyra största aktieägarna vid tidpunkten omedelbart före offentliggörandet samt styrelseordföranden. Namnen på de fyra ledamöterna och de aktieägare som utsett dem skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2010. Den ledamot som representerar den största aktieägaren skall utse ordförande i valberedningen, som inte får vara styrelseledamot.
 • att aktieägare som utsett ledamot i valberedningen får entlediga ledamoten och utse en ny leda¬mot. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de skett.
 • att valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman 2010 för beslut: (a) stämmoordförande, (b) styrelse, (c) styrelseordförande, (d) styrelsearvoden, (e) arvode för bolagets revisorer och (f) regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2011.
 • att valberedningen består fram till dess ny valberedning är utsedd.
 • att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande. Med ledande befattningshavare avses koncernledningen inklusive VD. Förslaget är utformat för att möjliggöra för Beijer Electronics att ur ett globalt perspektiv erbjuda en marknadsmässig er¬sättning som kan attrahera och behålla kvalificerade medarbetare till företagsledningen. Frågor om ersättning bereds av ersättningsutskottet och föreläggs styrelsen för beslut årligen. Den totala ersättningen omfattar fast lön samt rörlig lön, bestående av en årlig och en långsiktig del. Därutöver tillkommer pension samt övriga sedvanliga förmåner såsom tjänstebil. Den fasta lönen, som är individuell och differentierad utifrån individens ansvar och prestationer, fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen. Den rörliga delen baseras på uppfyllelsen av i förväg fastställda mål. Målen är relaterade till föret¬agets resultatutveckling och andra viktiga förändringsmål. För VD och för övriga ledande befatt¬ningshavare kan den årliga rörliga delen uppgå till maximalt sex månadslöner och den långsiktigt rörliga delen till maximalt 20-40 procent av den fasta årliga lönen. VDs pension är avgiftsbestämd och utfaller vid 65 års ålder. Till försäkringen avsätts varje år 35 procent av VDs kontantlön. Avgiftsbestämda pensionsavtal som är marknadsmässiga finns för övriga ledande befattningshavare. Sker uppsägning av VD från Beijer Electronics sida, har VD tolv månaders uppsägningstid. Någon annan ersättning vid uppsägning har inte avtalats. Övriga ledande befattningshavare har en uppsägningstid om tolv månader. Två av befattningshavarna har, vid uppsägning som ej beror av grov misskötsamhet, även rätt till avgångsvederlag om maximalt nio månader. Styrelsen får frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
 • att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av bolagets aktiekapital med högst 622 000 kronor genom nyemission av högst 622 000 aktier. Beslutet innebär att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen och om av¬vikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs, som dock skall baseras på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier för att säkerställa köpeskillings¬likviden i samband med förvärv av andra företag, delar av företag eller andra tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädning om ca tio procent av aktiekapitalet och rösterna.
 • att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag som innebar att § 8 första stycket i bolagsordningen om sättet för kallelse till bolagsstämma ändrades i enlighet med följande: "Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri." Årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen var villkorat av att en ändring av aktiebolagslagens (SFS 2005:551) bestämmelser angående sättet för kallelse till bolagsstämma har trätt ikraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av § 8 första stycket ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Övrigt
Vid årsstämman den 21 april 2008 valdes auktoriserade revisorerna Mikael Eriksson och Sofia Götmar-Blomstedt, båda verksamma vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Malmö, för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, dvs år 2012.
Styrelsen för Beijer Electronics AB (publ)

Malmö den 20 april 2009.


Beijer Electronics AB är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation.
Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus.
Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med dotterbolag i
14 länder, runt 600 anställda och en omsättning på över 1,3 miljard kronor per år. Bolaget är noterat
på OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista. www.beijerelectronics.se