Swedish Brake Technology AB (SBT)

Kommuniké från bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2003 15:24 CEST

Vid bolagsstämma i SBT i Landskrona AB (publ) har fattats följande beslut:

Bolaget skall genomföra en företrädesemission.

Varje gammal aktie av serie A eller serie B ger rätt att teckna en ny aktie av serie B. Maximalt antal nya aktier uppgår till 59.053.056. Aktiekapitalet kan därigenom ökas med högst 738.163,20 kronor till 1.476.326,40 kronor. Teckningskursen är 20 öre (nominellt värde: 1,25 öre) varför bolaget kan tillföras maximalt 11.810.611,20 kronor. De nya aktierna motsvarar vid full teckning 50% av aktiekapitalet och c:a 45% av rösterna. Emissionen är garanterad till 6 MKR genom Abitare Fastighetsutveckling AB, Epax AB (Erik Paulsson), Kofferten Invest AB samt Claes Wallenberg. Därutöver har Eremas Marknads & Finans AB och Kockum och Pålsson AB tillsammans med styrelsekretsen åtagit sig att teckna för 4 MKR. Totalt är således bolaget garanterat att 10 MKR flyter in. Prospektet beräknas komma ut omkring den 10 augusti.

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare emittera högst 10.000.000 aktier serie B. Medlen skall användas som likvid helt eller delvis vid ev. företagsförvärv.

Bolagsordningen ändrades med avseende på följande:
Ändring av firman till Swedish Brake Technology AB, förutsatt PRV:s godkännande. Ändring av gränserna för aktiekapitalets storlek till lägst 1 MKR och högst 4 MKR. Justering av gränserna för relationen mellan A- och B-aktier.

En s.k. ”omvänd split” skall genomföras på så sätt, att aktierna sammanlägges i relationen 1:10. Det nominella värdet på aktien kommer därigenom att höjas från 1,25 öre till 12,5 öre. Åtgärden beräknas bli genomförd i slutet av september månad.

Svante Paulsson, Ängelholm, invaldes till ny styrelseledamot i bolaget.

”Besluten avspeglar styrelsens övertygelse att bolaget nu går in i en expansionsfas. Emissionen skall ses som en offensiv åtgärd för att öka takten i bolagets utveckling” säger styrelsens ordförande Sam Sjöberg.

Landskrona den 22 juli 2003.
Styrelsen

SBT utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system för lastvagnar, släpvagnar och bussar, primärt automatiska bromshävarmar för S-kambromsar. SBTs produkter skall medverka till säkrare trafik, bättre funktion, enklare installation och högre vinster för SBTs kunder.