Karo Bio AB

KOMMUNIKÉ FRÅN BOLAGSSTÄMMA I KARO BIO AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 11:09 CET

STOCKHOLM, den 25 november 2010 – Vid extra bolagsstämma i Karo Bio AB (publ) (Reuters: KARO.ST) den 24 november 2010 fattades beslut om att godkänna styrelsens beslut av den 25 oktober 2010 om en företrädesemission av aktier.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna, vilken kan öka aktiekapitalet med ett belopp om högst 116 119 191,50 kronor och antalet aktier med högst 232 238 383. Villkoren för emissionen innebär att varje två (2) befintliga aktier i Karo Bio berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier. Teckningskursen är 1,40 kronor per aktie, vilket innebär att nyemissionen kommer att tillföra Karo Bio upp till cirka 325 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för erhållande av teckningsrätter är den 29 november 2010. Detta innebär att Karo Bio-aktien kommer att handlas exklusive teckningsrätt från och med idag, den 25 november 2010. Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 2 december 2010 till och med den 16 december 2010, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar. Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 60 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Styrelsens förslag till ny bolagsordning godkändes, innebärande att gränserna för bolagets aktiekapital höjs från lägst 35 000 000 kronor och högst 140 000 000 kronor till lägst 75 000 000 kronor och högst 300 000 000 kronor, att gränserna för antal aktier höjs från lägst 70 000 000 och högst 280 000 000 till lägst 150 000 000 och högst 600 000 000 samt att bolagsstämman, utöver i Stockholm, även får hållas i Huddinge.

För att möjliggöra bolagsordningsändringen upphävdes 2009 års årsstämmas beslut om ändring av § 7 i bolagsordningen till den del detta ännu inte registrerats. Efter att den nya bolagsordningen antagits upprepade stämman det beslut om ändring i § 7 bolagsordningen som 2009 års årsstämma beslutade men som ännu inte registrerats. Ändringen gör det möjligt att, i stället för att annonsera kallelse till stämma i både Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri, bara annonsera i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida, med en kortare annons i Dagens Industri om att kallelse har skett. Beslutet i denna del villkorades av att en ändring i aktiebolagslagen träder i kraft som gör att ändringen kan registreras. En sådan lagändring väntas träda i kraft vid årsskiftet.

Stämman beslutade även att godkänna det avtal om så kallad Equity Credit Facility som Karo Bio AB ingått med Azimuth Opportunity, Ltd. och som ger bolaget tillgång till ytterligare finansiering på USD 35 miljoner, motsvarande cirka 230 miljoner kronor vid aktuell växelkurs, genom att vid högst 36 tillfällen under 36 månader genomföra emissioner riktade till Azimuth Opportunity Ltd. Emissionerna görs till 5,0 procents rabatt. Härutöver har Azimuth Opportunity Ltd. rätt till dels en engångsersättning på 1,0 procent av det totala beloppet, dels avropsersättningar på 1,0 procent av varje avropat belopp.

Styrelsens förslag till bemyndigande till styrelsen att emittera aktier till Azimuth Opportunity Ltd. godkändes. Styrelsen ges därmed rätt att under tiden fram till nästa årsstämma emittera aktier till Azimuth Opportunity Ltd. utan annan begränsning än den som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapital och antal aktier. Teckningskursen ska bestämmas enligt avtalet mellan bolaget och Azimuth Opportunity Ltd.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen

25 november 2010 Första handelsdag i Karo Bios aktie utan företrädesrätt att delta i företrädesemissionen 25 november 2010 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt 29 november 2010 Avstämningsdag för att delta i företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som denna dag är registrerade i Karo Bios aktiebok erhåller teckningsrätter för deltagande i företrädesemissionen 2–13 december 2010 Handel med teckningsrätter 2–16 december 2010 Teckningsperiod 22 december 2010 Offentliggörande av preliminärt utfall

Garantier och åtaganden
Företrädesemissionen är till fullo säkerställd, givet sedvanliga villkor. Azimuth Opportunity Ltd., Storford Limited, Ponderus Invest AB och Carnegie har garanterat ett belopp motsvarande totalt cirka 330 miljoner kronor. Därutöver har styrelsens ordförande Bo Håkansson och bolagets VD Fredrik Lindgren meddelat sina avsikter att teckna sig för sina respektive delar i företrädesemissionen, motsvarande cirka 3,3 procent av emissionens totala belopp.

Finansiella och juridiska rådgivare
Carnegie är Lead manager och Bookrunner i företrädesemissionen. Carnegie och HDR Partners är finansiella rådgivare till Karo Bio. Fredersen Advokatbyrå är juridisk rådgivare till Karo Bio. Gernandt & Danielsson har anlitats som juridisk rådgivare till Carnegie och HDR Partners.


För ytterligare information, kontakta
Fredrik Lindgren, verkställande direktör
Telefon: 070-561 61 77

Erika Söderberg Johnson, finansdirektör
Telefon: 070-720 48 20


Om Karo Bio
Karo Bio är ett läkemedelsbolag som tar fram och utvecklar innovativa läkemedel för viktiga medicinska behov. Karo Bios vision är att bli ett läkemedelsbolag med uthållig lönsamhet, produkter på marknaden och en konkurrenskraftig projektportfölj. 

Karo Bio driver ett antal utvecklingsprojekt inom indikationsområdena kardiovaskulära och metabola sjukdomar, neuropsykiatri, inflammatoriska tillstånd, cancer och kvinnohälsa. Ett fundament för verksamheten är det unika kunnandet om nukleära receptorer som målprotein för läkemedel och de därtill knutna verkningsmekanismerna. Viktiga processer och kompetenser i företaget är forskning, läkemedelsframtagning, preklinisk och klinisk utveckling, samt medicinsk och regulatorisk expertis. 

Karo Bio har kapacitet att ta utvalda substanser för nischindikationer genom hela utvecklings­kedjan, medan substanser för breda patientgrupper kräver utvecklings­samarbeten eller ut­licensiering i något skede av processen. Utöver ett antal egna utvecklingsprojekt i klinisk och preklinisk fas har Karo Bio tre strategiska samarbeten med internationella läkemedelsföretag. 

Karo Bio, med huvudkontor i Huddinge, har 70 anställda och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1998 (Reuters: KARO.ST).


Informationen är sådan som Karo Bio kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 november 2010 kl.08:30.