CellaVision AB

Kommuniké från CellaVision ABs (publ), 556500-0998, årsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 15:11 CEST

Vid stämman beslutades:


att fastställa resultat- och balansräkning i moderbolag och koncern för verksamhetsåret 2005.

att den ansamlade förlusten om -20.853.155 kronor kvittas mot överkursfond som nedsättes med samma belopp.

att ansvarsfrihet beviljas åt styrelsen och verkställande direktör.

att antalet styrelseledamöter skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

att omvälja styrelseledamöterna:
Christer Fåhraeus
Lars Gatenbeck
Niels Freiesleben
Per Sjöberg
samt nyval av följande ledamöter till styrelsen:
Paula Treutiger
Sven-Åke Henningsson
att välja Lars Gatenbeck till styrelsens ordförande.

att ersättning till styrelseordförande skall utgå med 140.000 kronor (100.000).
Arvodet till övriga styrelseledamöter skall utgå med 70.000 kronor (50.000) per ledamot, totalt 350.000 kronor (250.000), samt att ersättning till revisor skall utgå efter nedlagd tid.

att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.
Ändringarna var föranledda av ikraftträdandet av en ny aktiebolagslag.

att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier genom utgivande av högst 3.000.000 aktier varigenom aktiekapitalet kan ökas med högst 450.000 kronor. Bemyndigandet skall gälla längst intill nästa årsstämma. Om bemyndigandet utnyttjas till fullo, innebär detta högst 12,6 procents utspädning av aktiekapitalet.
Stämmans fullständiga beslut enligt ovan hålls tillgängliga hos bolaget under adress Ideon Science Park i Lund och skickas till de aktieägare som så begär.

CellaVision AB (publ)
Styrelsen