Dacke Group Nordic AB

Kommuniké från Dackes extra bolagsstämma.

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 13:09 CET

Dacke har idag avhållit en extra bolagsstämma. Beslut har tagits om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemissioner för förvärv. Stämman har fattat beslut om att göra en s.k. omvänd split av aktien där 1 aktie erhålls per 100 gamla aktier. Det har även tagits beslut om optionsprogram riktade till ledande befattningshavare samt styrelsen. Annika Söderberg har valts in i Dackes styrelse, hon ersätter avgående styrelseledamot Mikael Kraft.

Styrelsen är bemyndigad att fatta beslut om nyemissioner, enligt aktiens nya värde efter den omvända spliten, innebärande ökning av aktiekapitalet med maximalt 125 miljoner kronor. Nyemissionerna kan utföras med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Nyemissionerna skall möjliggöra ett antal större förvärv i Nya Norden. Syftet är att stärka Dackes position samt ta ytterligare steg mot målet att bli bland top-ten i Europa.

Dackes styrelse har även bemyndigande att fatta beslut om optionsprogram för ledande befattningshavare inom koncernen samt moderbolagets styrelse. Programmet avser 500.000 optioner, enligt aktiens nya värde, till en kurs om 125% av snittkursen under december månad 2006.

I och med sammanläggningen av aktien, då etthundra Dacke aktier blir en aktie, ändras kvotvärdet från 0,10 kronor till 10,00 kronor. Avstämningsdag är fredagen den 29 december 2006. Sista dagen för handel med gammal aktie är fredagen den 22 december 2006 och första dag för handel med ny aktie är onsdagen den 27 december 2006. Ny handelspost kommer från den 27 december att vara 100 aktier.

De aktieägare vars nuvarande aktieinnehav inte är jämnt delbart med tio kommer att vederlagsfritt från Dacke Group Nordic, genom Dacke, erhålla det antal aktier som erfordras för att innehavet skall bli jämnt delbart med hundra. Utbyte av aktier kommer att ske genom VPC:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare.

Information om sammanläggningen av aktien kommer att finnas tillgänglig på Dackes hemsida: www.dackegroup.com.

Det har beslutats att ändra bolagsordningen avseende antalet aktier med anledning av sammanläggningen samt kapitalgränser.


För ytterligare information:
Urban von Euler, VD och koncernchef Dacke Group Nordic AB
urban.von.euler@dackegroup.com tel: 08-41 22 871, 070-41 29 229

Stefan Eriksson, Styrelseordförande Dacke Group Nordic AB
stefan.eriksson@dackegroup.com tel: 08-41 22 872, 0708-727 554

För pressmaterial och bilder:
Sonja Catani, Kommunikationschef Dacke Group Nordic AB
sonja.catani@dackegroup.com tel: 08-41 22 873, 0705-68 22 44


Dacke Group Nordic är ett investmentbolag specialiserat på att förvärva och utveckla företag inom marknadskommunikations-industrin i Nya-Norden. Företaget är noterat på First North (tidigare kallad Nya Marknaden) vid OM Stockholmsbörsen och kommer att ansöka om en notering på OMXs nordiska lista. Koncernens verksamhet är indelad i fyra affärsområden; Interactive Communication, Advertising & Branding, Research & Analysis samt Meetings & Events. I dag ingår följande företag i koncernen; 24 HR, Budskap, Byrån 1&2, Dimant, Frank Kommunikation, Hansen Conference & Event, Hermelin Nordic Research, Proffcom, Relevant Information, Softcom Customer Care, United Power samt Venture Communication. Samtliga företag ägs till 100% av Dacke. Utöver detta har Dacke nyligen förvärvat 20% av den börsnoterade kommunikationskoncernen A-com. Ambitionen är att via förvärv fortsätta expansionen och ytterligare investera inom marknadskommunikationsindustrin.