Elekta AB

Kommuniké från Elektas årsstämma 2010

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 09:00 CEST

Pressmeddelande     
Stockholm den 21 september 2010

Vid årsstämman i Elekta AB (publ) deltog 337 röstberättigade aktieägare, representerande 51 procent av rösterna i bolaget.

  • Utdelning till aktieägarna om 3,00 (2,00) kr per aktie
  • Till styrelseledamöter omvaldes Akbar Seddigh, Tommy H Karlsson, Laurent Leksell, Hans Barella samt Birgitta Stymne Göransson, Luciano Cattani och Vera Kallmeyer
  • Jan Secher valdes till ny styrelseledamot

Elektas verkställande direktör Tomas Puusepp inledde sitt anförande med att konstatera att Elekta vuxit fram ur klinisk forskning och att Elekta fortsatt ligger i framkant inom forskning och utveckling.

”Vi är världsledande inom kliniska lösningar för bildstyrd strålterapi och stereotaktisk strålkirurgi­ - lösningar som gör det möjligt för onkologer och neurokirurger att effektivt behandla tumörer, kärlmissbildningar och funktionella sjukdomar med högsta möjliga precision utan att skada frisk vävnad.”

Tomas Puusepp kommenterade utvecklingen under verksamhetsåret 2009/2010 och det första kvartalet 2010/11 samt prognosen för innevarande år.

”Trots de senaste årens ekonomiska kris har Elekta haft en stark utveckling inom alla produktområden och regioner. Totalt sett ökade orderingången med 13 procent jämfört med verksamhetsåret 2008/2009, mätt i oförändrade valutakurser. Rörelseresultatet steg till 1 232 miljoner kronor och nettovinsten ökade till 833 miljoner kronor – en förbättring med mer än 50 procent jämfört med året innan.

Idag har vi rapporterat det första kvartalet för verksamhetsåret 2010/11. Vi fortsätter växa och vi ökade orderingången med 19 procent beräknat på oförändrade valutakurser. Såväl omsättningen som rörelseresultatet förbättrades.

På helåret räknar vi med att försäljningen ökar med mer än 10 procent i lokal valuta och att rörelseresultatet i kronor ökar med över 15 procent.”

Avslutningsvis tackade Tomas Puusepp alla Elektas medarbetare för utomordentliga insatser under året.

”Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Elekta nu är starkare än någonsin. Jag är övertygad om att Elekta framöver kommer att spela en allt större roll i kampen mot cancer och sjukdomar i hjärnan.”

Disposition av bolagets resultat
Elektas utdelningspolicy är att distribuera minst 30 procent av nettovinsten i form av utdelning, aktieåterköp eller motsvarande åtgärd.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att av bolagets disponibla vinstmedel, 1 492 022 364 kr, ska utdelning till aktieägarna ske med ett belopp motsvarande 3,00 kr per aktie, samt att återstoden balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning bestämdes till den 24 september 2010.

Val av styrelse
Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om omval av var och en av Akbar Seddigh, Hans Barella, Luciano Cattani, Vera Kallmeyer, Tommy H Karlsson, Laurent Leksell och Birgitta Stymne Göransson samt nyval av Jan Secher. Till styrelsens ordförande omvaldes Akbar Seddigh.

Jan Secher är VD och koncernchef i Ferrostaal AG och har tidigare varit operativ partner vid den amerikanska riskkapitalfonden Apollo, VD för Clariant AG samt koncernchef för SICPA. Dessförinnan innehade han olika ledande positioner inom ABB-koncernen där han arbetade i över 20 år från 1982.

Det beslutades att arvode ska utgå till styrelsen med totalt 2 890 000 kr, varav 625 000 kr till styrelsens ordförande, 310 000 kr vardera till externa styrelse-ledamöter, 70 000 kr till ordföranden och 35 000 kr till annan ledamot i bolagets ersättningskommitté, 120 000 kronor till ordförande och 60 000 kronor till annan ledamot i bolagets revisionskommitté. Arvode ska inte utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelseordföranden Akbar Seddigh redogjorde för Elektas ersättningsfilosofi och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare. Årsstämman fastställde de riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare som föreslagits av styrelsen och som i sin helhet finns angivna i årsredovisningen för 2009/10 och på bolagets hemsida. Riktlinjerna gäller för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.

Beslut om incitamentsprogram
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om Prestationsbaserat Aktieprogram 2010. Programmet omfattar cirka 100 nyckelpersoner med möjlighet till vederlagsfri tilldelning av B-aktier i Elekta. Under antagande att maximalt antal aktier tilldelas under Prestationsbaserat Aktieprogram 2010 och en aktiekurs om 220 kronor, beräknas kostnaderna, inklusive kostnader för sociala avgifter och finansieringskostnaden för återköpta aktier, uppgå till cirka 24 350 000 kronor. Programmet finns i sin helhet angivet på Elektas hemsida.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier
Årsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst 10 procent av totala antalet aktier i bolaget. Årsstämman bemyndigade också styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta egna aktier i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar.

Med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2010 beslutade stämman att godkänna överlåtelse av egna aktier till ett antal av högst 110 700, samt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att på NASDAQ OMX Stockholm överlåta högst 15 250 aktier i syfte att täcka vissa avgifter, i huvudsak sociala avgifter.

Med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2009 beslutade årsstämman bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att på NASDAQ OMX Stockholm överlåta högst 32 000 aktier i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

Utseende av valberedning
Stämman beslutade att en valberedning ska utses genom ett förfarande innebärande att styrelseordföranden före utgången av räkenskapsårets andra kvartal kontaktar representanter för lägst tre och högst fem av de per den sista bankdagen i september månad största A- och B-aktieägarna, vilka tillsammans med styrelseordföranden ska utgöra valberedning och fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före nästa årsstämma. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Ingen särskild ersättning ska utgå för ledamöternas utförande av uppdraget.

********

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Stina Thorman, Vice President Corporate Communications, Elekta AB
Tel: +46 8 587 254 37, e-post:
stina.thorman@elekta.com

******

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi och strålkirurgi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 5 000 sjukhus världen över. Varje dag får cirka 100 000 patienter diagnos, behandling eller uppföljning med stöd av produkter från Elekta.

Elekta har cirka 2 500 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.