SalusAnsvar AB

Kommuniké från extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 08:38 CET

Vid SalusAnsvars extra bolagsstämma den 6 november 2006 fattades följande beslut.

Beslut om styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
Bolagsstämman beslutade, med anledning av förslag till minskning av bolagets aktiekapital, att
bestämmelsen i 4 § bolagsordningen om aktiekapitalets storlek skall ha följande lydelse:
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor.

Beslut om styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet
Bolagsstämman beslutade att bolagets aktiekapital minskas med 128 421 408 kronor utan
indragning av aktier varvid aktiernas kvotvärde minskar från 10 kronor till 4 kronor.
Minskningsbeloppet skall återbetalas till aktieägarna.

Verkställande av minskningsbeslutet förutsätter tillstånd från Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol. Information om avstämningsdag för återbetalning kommer att meddelas efter att Bolagsverket har fattat sitt beslut.


För ytterligare information:
Carl-Viggo Östlund, vd, 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01
Jonas Burvall, informationschef, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61


SalusAnsvar AB (publ) är noterat på den nordiska listan. Affärsidén är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde hos deras medlemmar.

SalusAnsvars primärkunder är organisationer och slutkunder är medlemmarna i dessa organisationer. Marknaden omfattar cirka 1,9 miljon personer, bestående av medlemmar med familj, i någon av de 60 organisationer SalusAnsvar har samarbete med. SalusAnsvar har 540 000 kunder, av dessa är 210 000 välfärdsförsäkringar.