Scirocco AB

Kommuniké från extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 09:36 CEST

(Aktietorget: SCIR B)

Vid extra bolagsstämma i Scirocco AB (publ) den 1 september 2008 fattades bland annat följande beslut:

- Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att återbetala 1 427 500 kronor avseende del av villkorat aktieägartillskott. Borgenärerna har förbundit sig att kvitta fordran, som uppstår i samband med återbetalningen, mot nyemitterade aktier i Scirocco AB (publ).

Kvittningsemissionen sker efter styrelsebeslut och med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll vid ordinarie bolagsstämma den 15 april 2008. Teckningskursen är satt till 1,20 kronor per aktie.

- Per Hedebark valdes till ordinarie styrelseledamot.

Handlingarna från bolagsstämman finns tillgängliga på Scirocco ABs hemsida, www.scirocco.se.

Frågor i anledning av detta pressmeddelande besvaras av

Staffan Sjögren, styrelseledamot
Scirocco AB, Tel: 08-752 9890

Om Scirocco AB
Scirocco AB (publ) säljer egna högpresterande identifieringssystem, Scirocco IRID och Scirocco RFID, på en internationell marknad. Tillämpningarna återfinns främst inom fabriksautomation, transportlogistik och fordonsaccess. Bolaget har sin tekniska och kommersiella verksamhet i Kista, Stockholm, och är representerat i de viktigaste industriländerna i Europa och Asien. Läsare och tillbehör tillverkas i Sverige medan identifieringsbrickorna, samt de mekaniska och elektriska komponenterna, oftast tillverkas utomlands. Scirocco är noterat på Aktietorget (www.aktietorget.se).