Relation & Brand AB

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 09:59 CET

Igår, den 14 december 2009, hölls extra bolagsstämma i Relation & Brand AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av högst 10.917.793 B-aktier. Se nedan för ytterligare information.

Beslutet fattades enhälligt.

Villkor och anvisningar i korthet
För varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls en teckningsrätt. En teckningsrätt berättigar till teckning av en B-aktie till en teckningskurs om 0,50 kronor per B-aktie kontant under perioden 23 december 2009 - 8 januari 2010. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget 5.458.896,50 kronor varav aktiekapitalet tillförs 982.601,37 kronor.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen skall vara den 18 december 2009. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild teckningslista och betalning skall erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen skall ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske. Tilldelning skall därvid ske till personer som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till tecknarnas aktieägandet i bolaget per avstämningsdagen.

Fullständiga villkor och anvisningar kommer att offentliggöras senast i samband med att teckningstiden inleds.

2009-12-15

För ytterligare information
Marcus Huber CEO Relation & Brand AB (publ)
Tel: 08-586 111 15, 076-525 11 15
E-post: marcus.huber@relationbrand.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Relation & Brand Kommuniké från extra bolagsstämma.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Relation & Brand

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här