Metromark Hospitality Group AB

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 17:23 CET

Metromark Hospitality Group AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma varvid stämman helt och hållet beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enligt styrelsens förslag.

Besluten var i huvudsak:

Beslut om nedsättning av aktiekapital
Stämman beslutade att aktiekapitalet skall nedsättas med SEK 1.698.562,50 för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma. Nedsättning skall ske genom att aktiens kvotvärde sätts ned från nuvarande SEK 1,0 till SEK 0,25. Nedsättningen skall ske utan indragning av aktier. Ingen återbetalning skall ske till aktieägarna.

Beslut om emission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare och ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag innebärande att bolaget skall emittera aktier och teckningsoptioner ("Units").

Rätt att teckna Units skall med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid en uniträtt erhålls för en befintlig aktie. En uniträtt ger rätt att teckna en Unit bestående av två aktier i bolaget och en teckningsoption av serie 2010/2013. Teckningskursen är SEK 10 per Unit. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Styrelsen skall vara förbehållen rätten att, i förekommande fall, besluta om kvittning enligt 13 kap 41 § aktiebolagslagen.

Beslutet medför att bolagets aktiekapital ökas med högst SEK 1.132.375 genom utgivande av högst 4.529.500 aktier. Styrelsens förslag medför vidare att högst 2.264.750 teckningsoptioner av serie 2010/2013 utges, berättigande till teckning av högst 2.264.750 aktier i bolaget. Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med ytterligare högst SEK 566.187,50 genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2010/2013. Vinstutdelning på nya aktier får ske från och med för innevarande räkenskapsår.

Stämman beslutade därutöver att aktiekapitalets gränser i bolagsordningen ändras till lägst SEK 1.500.000 och högst SEK 6.000.000 samt att gränserna för antalet aktier i bolagsordningen ändras till lägst 6.000.000 och högst 24.000.000.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag innebärande att bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt beslutar om emission av ytterligare högst 2.264.750 teckningsoptioner av serie 2010/2013. Emissionen riktas till så kallade garanter av Unit-emissionen.

Skälet till avvikelsen i aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det av betydande värde för bolaget och aktieägarna att hela eller delar av emissionen garanteras samt att garantiersättning delvis kan utgöras av teckningsoptioner. Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst SEK 566.187,50 genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2010/2013 enligt denna punkt. Aktiespararna genom Anders Persson lade ner sin röst. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om riktade emissioner av aktier och teckningsoptioner
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag innebärande att bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt beslutade om emission av 740.000 aktier vars kvotvärde är SEK 0,25. Aktiekapitalet kommer därvid att ökas med SEK 185.000. De nya aktierna emitteras till en kurs om SEK 7,5 per aktie. Nyemissionen skall med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, äga tecknas av säljarna av Park Venue Stockholm AB. De teckningsberättigade har fordringar på bolaget avseende del av köpeskilling för bolagets förvärv av Park Venue Stockholm AB. Fordringarna skall, i sin helhet kvittas mot emissionslikviden om SEK 5.550.000.

Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag innebärande att bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt beslutar om emission av ytterligare högst 370.000 teckningsoptioner av serie 2010/2013. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt och riktas till säljarna av Park Venue Stockholm AB. Teckningsoptionerna utgör del av köpeskillingen till säljarna av Park Venue Stockholm AB. Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst SEK 92.500 genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2010/2013 enligt denna punkt.

Beslut om bemyndigande
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag innebärande att vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa ordinarie bolagsstämma, bemyndiga styrelsen att fatta besluta om och genomföra nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner till nyteckning av aktier sammanlagt högst till ett belopp som motsvarar en ökning av aktiekapitalet med högst SEK 500.000.

Beslut om nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Aktiespararna genom Anders Persson biträdde ej förslaget. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Val av styrelse
För tiden intill nästa årsstämma valdes till nya styrelseledamöter Niclas Ek och Peter Groning. Hans Richter och Öivind Norberg utträdde ur styrelsen.

Malmö den 4 februari 2010

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joakim Lundeborg, VD Metromark Hospitality Group AB (publ)
E-post: joakim@metromark.se
Tel: 040-644 43 03 eller 0730-82 33 80

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Metromark Hospitality Group Kommuniké från extra bolagsstämma.pdf

Om Metromark Hospitality Group
Metromark Hospitality Groups affärsidé är att genom hotellkoncepten Moment Hotels samt Lundivar Hotels förnya hotellbranschen och skapa värdeutveckling för fastighetsägaren. Moment Hotels skall erbjuda små hotellrum med en hög designprofil och standard för uthyrning till låga priser i centrala områden i storstäder. Lundivar Hotels skall erbjuda ett extended stay hotellkoncept motsvarande ett 5-stjärnigt hotell.

Båda hotellkoncepten baseras på en hög automatiseringsgrad och kan drivas genom franchising. De standardiserade moduluppbyggda rummen, det höga teknikinnehållet och den profilerade designen lämpar sig mycket väl för franchising. Dessutom medför det Internetbaserade bokningssystemet och centrala driftsövervakningen att betydande stordriftsfördelar uppstår.

Metromarks instrument handlas på Nordic MTF och aktien har kortnamnet MHOT MTFB. Handeln kan följas i realtid på www.nordicmtf.se. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG News, www.ngnews.se.