B & M Impex AB

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 14:09 CETExtra bolagsstämma i BM Impex avhölls i bolagets lokaler den 9 februari 2010. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Ny bolagsordning
Stämman beslutade att anta styrelsens framlagda förslag till ny bolagsordning. Förändringarna i den nya bolagsordningen medför att:
- § 4 Bolagets aktiekapital skall vara lägst 1.300.000 kr och högst 5.200.000 kr.
- § 5 Antalet aktier skall vara lägst 130.000.000 och högst 520.000.000.

Bemyndigande att fatta beslut om emission
Stämman fattade två beslut om bemyndigande för styrelsen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ge styrelsen bemyndigande att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av högst 25.000.000 aktier. Styrelsen skall ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen för de nya aktierna skall vara 0,40 kr.

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av högst 25.000.000 aktier. Styrelsen skall ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen för de nya aktierna skall vid varje tillfälle sättas enligt av styrelsen bedömt marknadsvärde för bolagets aktier om emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bägge dessa beslut fattades med röstsiffrorna 34.960.000 röster för och 3.000 röster emot. Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot besluten. För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägarna med minst 2/3 av de avgivna rösterna och de aktier som är företrädda vid stämman.

10 februari 2010

B & M Impex AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jörgen Brandsvig, VD
Telefon 042‐717 35

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
B & M Impex Kommuniké från extra bolagsstämma.pdf

Kort om BM IMPEX:
BM Impex är specialist på att utveckla och förbättra flödet av prefabmaterial - hela vägen från ritning till monteringen på plats. Den färdiga stommen kan sedan kläs med flera alternativa produkter ur ett omfattande kompletteringssortiment. För kunden innebär det effektiva och kvalitetssäkrade lösningar levererade i rätt tid. BM Impex har sitt säte i Helsingborg och har 16 anställda. Bolagets aktier handlas på AktieTorget.