Novestra AB

Kommuniké från extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2003 10:30 CEST

NOT TO BE DISTRIBUTED IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN. FÅR INTE DISTRIBUERAS TILL ELLER SPRIDAS I AMERIKAS FÖRENTA STATER, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN.

Extra bolagsstämma i AB Novestra godkände igår styrelsens beslut av den 3 september 2003 om emission av högst 7 796 993 nya aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Beslutet var enhälligt och Sveriges Aktiesparares Riksförbund var representerat på stämman genom Gunnar Ek.

Emissionen innebär i huvudsak att aktieägarna har rätt att, för varje tretal på avstämnings-dagen registrerade gamla aktier, teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om sju kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 26 september 2003. Sista dag för handel i Novestra-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 23 september 2003.

Teckning av aktier kan även ske med s k subsidiär rätt, innebärande att samtliga aktieägare har möjlighet att teckna sig för fler aktier än vad man har företrädesrätt till och att tilldelning av sålunda tecknade aktier kommer att ske i relation till respektive aktieinnehav på avstämningsdagen i emissionen, dock som minst med 1 000 aktier.

För ytterligare information om nyemissionen hänvisas till pressmeddelande av den 4 september 2003.

AB Novestra (publ)
Peter Ekelund
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Peter Ekelund, VD, tel. 08-545 017 50.

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med huvudfokus på investeringar i tillväxtbolag i USA och Sverige. Novestras portföljbolag inkluderar bl a Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., Netsurvey Bolinder AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. samt saminvesteringsenheten Continuum Group Ltd. I tillägg äger Novestra mindre poster i bl a DCM AB och Modul 1 Data AB (publ.). Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com

The rights and the new shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933 or under the securities laws of any state of the United States. Therefore, neither the rights nor new shares may be offered or sold, renounced, taken up or delivered, directly or indirectly, in the United States except pursuant to an exemption from registration. The company reserves the right to treat as invalid any offering document that appears to the company or its agents to have been executed in or dispatched from the United States, Canada, Australia or Japan.

Teckningsrätterna och de nya aktierna har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 och inte heller i enlighet med någon värdepapperslag i någon delstat i Amerikas Förenta Stater. Således får varken teckningsrätterna eller de nya aktierna erbjudas eller säljas, avstås, mottagas eller levereras, direkt eller indirekt, i Amerikas Förenta Stater, förutom i enlighet med ett undantag från registreringskrav. Bolaget förbehåller sig rätten att betrakta som ogiltiga sådana handlingar rörande erbjudandet som för bolaget eller dess ombud förefaller ha blivit undertecknade eller avsända från Amerikas Förenta Stater, Kanada, Australien eller Japan.