Swedish Brake Technology AB (SBT)

Kommuniké från extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Jul 25, 2003 17:07 CEST

Vid extra bolagsstämma i SBT i Landskrona AB (publ) u.n.t. Swedish Brake Technology AB den 22 juli 2003 fattades beslut om en företrädesemission. I det följande anges de väsentligaste villkoren för denna:

·Den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i SBT äger företrädesrätt att för varje aktie av serie A eller av serie B teckna en (1) ny aktie av serie B.
·Avstämningsdag för rätt att deltaga i emissionen är den 15 augusti 2003.
·Sista dag för handel med aktier inklusive teckningsrätter är den 12 augusti 2003.
·Första dag för handel med aktier exklusive teckningsrätter är den 13 augusti.
·De nya aktierna emitteras till en kurs av tjugo (20) öre per aktie.
·Teckning av nyemitterade aktier skall ske under tiden från och med den 18 augusti till och med den 5 september 2003. Styrelsen förbehåller sig rätt att förlänga teckningstiden.
·Vid fulltecknad emission kommer antalet aktier att ökas med 59.053.056 st aktier till totalt 118.106.112 st, varav A-aktier 1.400.000 st och resterande B-aktier.
·Den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie av serie A eller B. För teckning av en (1) aktie krävs en (1) teckningsrätt.
·Handel med teckningsrätter sker under tiden från och med den 18 augusti till och med den 2 september 2003 på NGM Equity. Skulle teckningstiden komma att förlängas, kommer tiden för handel med teckningsrätter att förlängas i motsvarande mån.
·BTA kommer att registreras för handel på NGM Equity. Registrering beräknas ske den 8 september 2003 och handel pågå till dess att PRV registrerat ökningen av aktiekapitalet vilket beräknas ske i mitten av september 2003.

Kontaktperson: Sam Sjöberg, styrelsen ordförande
tel. 042-34 54 12, mobil 070-520 75 64
e-post: sam.sjoberg@telia.com

SBT utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system för lastvagnar, släpvagnar och bussar, primärt automatiska bromshävarmar för S-kambromsar. SBTs produkter skall medverka till säkrare trafik, bättre funktion, enklare installation och högre vinster för SBTs kunder.