IGE International Gold Exploration AB

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 09:15 CEST

Vid extra bolagsstämman i International Gold Exploration IGE AB den 17 oktober 2005 beslutade stämman att utge totalt 9.360.000 st avskiljbara optionsrätter med rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 1 juli 2006 - 31 oktober 2008 till en lösenkurs av SEK 2,92. Vid full teckning kommer utspädningseffekten att uppgå till 3,0 %. Fördelningen av optionsrätter beslutades till 4.360.000 st till dotterbolagschefer och andra ledande befattningshavare, övriga nyckelpersoner i koncernen kommer att få dela på de övrig 5.000.000 st optionsrätterna.

Stämman beslutade även att godkänna förslaget från bolagets aktieägare att utge skuldbrev förenat med 2.340.000 st avskiljbara optionsrätter till nuvarande och framtida medlemmar av bolagets styrelse. Optionsrätterna fördelar sig på 750.000 st till respektive Bill Sundberg och Claes Levin. Övriga 840.000 st optionsrätter reserveras till nya ledamöter av styrelsen.

Bolagsstämman beslöt godkänna styrelsens förslag om bemyndigande att fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital. Bemyndigandet innebär att styrelsen fram till nästa ordinarie bolagsstämma kan fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 2.000.000 kronor motsvarande högst 40.000.000 aktier å nominellt 5 öre st. Avvikelse skall därvid kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för tecknade aktier och skuldebrev skall kunna ske genom apport eller kvittning eller eljest vara förenade med villkor.


För ytterligare information kontakta:
Michael Nilsson VD, tel + 46 703 390 388, +46 8 20 46 09