Hagströmer & Qviberg AB

Kommuniké från extra bolagsstämma den 20 november 2006

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 14:52 CET

Kommuniké från extra bolagsstämma den 20 november 2006

Vid Hagströmer & Qviberg AB (publ) extra bolagsstämma den 20 november 2006 fattades bland annat följande beslut:

Ändring av bolagets firma
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets firma ska ändras till HQ AB. Styrelsen anser att genom ändringen anpassas bolagets firma dels till övriga firmor i koncernen och dels till varumärket HQ.

Beslutet om firmaändring innebär att bolagsordningens § 1 ändras till följande lydelse:
”Bolagets firma är HQ AB. Bolaget är publikt (publ).”

Hagströmer & Qviberg ABs personalkonvertibelprogram 2007/2011
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett personalkonvertibelprogram innefattande emission av högst 400.000 konvertibler. Vid full konvertering kan antalet stamaktier i bolaget komma att ökas med 400.000 motsvarande en utspädning om cirka 3 procent. Konvertiblerna skall löpa från och med den 15 januari 2007 till och med den 31 januari 2011. Konvertiblerna skall emitteras till en emissionskurs motsvarande konvertiblernas nominella belopp, vilket motsvarar konverteringskursen. Konverteringskursen skall fastställas till 115 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen i bolagets stamaktie vid Stockholmsbörsen under perioden 21 november 2006 t o m den 1 december 2006. Det totala nominella lånebeloppet skall högst uppgå till det sammanlagda nominella beloppet för samtliga ovannämnda konvertibler; dock nominellt sammanlagt högst 120 Mkr. På varje konvertibel, som vid konvertering skulle motsvara en stamaktie i bolaget, skall löpa en ränta som uppgår till det belopp som utbetalats på stamaktie i bolaget i form av vinstutdelning; dock lägst motsvarande en årlig ränta om 6 procent.


Frågor besvaras av Patrik Enblad, verkställande direktör, tel 08-696 17 00