Micronic Laser Systems AB

Kommuniké från extra bolagsstämma från Micronic Laser

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2003 12:00 CEST

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt.

Kommuniké från extra bolagsstämma från Micronic Laser
Systems AB (publ.)

Täby, Sverige, 2 juni 2003 — Micronic Laser Systems AB (Stockholmsbörsens Attract 40: MICR), är en ledande tillverkare av laserritare för framställning av fotomasker till halvledar- och bildskärmsindustrin.

Vid extra bolagsstämma för Micronic Laser Systems AB den 2 juni 2003 fattades följande beslut:

Godkännande av beslut om nyemission
Den extra bolagsstämman godkände styrelsens beslut från den 2 maj 2003 att genomföra en nyemission med företrädesrätt till teckning för de befintliga aktieägarna. Nyemissionen omfattar högst 19 215 283 aktier, envar å nominellt 1 krona, med följande villkor i sammandrag:

Varje gammal aktie berättigar till teckning av en ny aktie
Teckningskursen är 17 kronor per aktie
Avstämningsdag för rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 5 juni 2003, vilket innebär att sista handelsdag inklusive teckningsrätt är den 2 juni 2003
Handel i teckningsrätter kommer att ske under perioden 12 – 30 juni 2003
Teckningstid är 12 juni – 3 juli 2003
Prospekt, anmälningssedel samt emissionsredovisning kommer att skickas till Micronics aktieägare med början omkring den 11 juni 2003
Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 316 miljoner kronor efter avdrag för transaktionskostnader förutsatt att emissionen fulltecknas.

Ändring av bolagsordningen
Den extra bolagsstämman beslutade ändra fjärde paragrafen i bolagsordningen på sådant sätt att aktiekapitalet skall utgöra lägst 17 500 000 kronor och högst 70 000 000 kronor.

Om Micronic Laser Systems AB
Micronic Laser Systems är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en serie extremt noggranna laserritare för framställning av fotomasker. Teknologin kallas mikrolitografi. Micronics system används av världens ledande elektronikföretag i tillverkningen av bildskärmar för TV-apparater och datorer samt i tillverkningen av halvledarkretsar. Micronics huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och företaget har idag dotterbolag i Japan, USA och Taiwan. För mer information, se vår hemsida: http://www.micronic.se

Kontaktpersoner:
Sven Löfquist
VD
+46 8 638 52 00
sven.lofquist@micronic.se

Carl-Johan Blomberg
Finanschef
+46 8 638 52 00
carl-johan.blomberg@micronic.se