Anoto Group AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i Anoto Group AB

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2016 13:01 CEST

Lund, 27 april 2016 – Vid dagens extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) fattades följande huvudsakliga beslut.

Stämman beslutade att ändra § 4 i bolagsordningen innebärande att gränserna för aktiekapitalet ändras till lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor samt § 5 i bolagsordningen innebärande att gränserna för antalet aktier ändras till lägst 1 000 000 000 och högst 4 000 000 000 aktier.

Stämman beslutade även att godkänna styrelsens beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 21 323 876,52 kronor genom nyemission av högst 1 066 193 826 aktier. De nya aktierna ska tecknas med företrädesrätt av bolagets aktieägare i förhållande till det antal aktier de förut äger. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som ska vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 2 maj 2016. Teckningskursen ska vara 0,15 kronor för varje ny aktie. Teckning ska ske under tiden från och med den 4 maj 2016 till och med den 19 maj 2016.

Stämman beslutade slutligen att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jörgen Durban, styrelseordförande.
Joonhee Won, VD.

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com


Anoto Group AB (publ),Org. nr. 556532-3929,
Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund
Tel. +46 46 540 12 00

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 13:00 den 27 april 2016.

Om Anoto
Anoto är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande. Bolagets teknologi möjliggör pen input med hög precision på i stort sett alla ytor. Anoto verkar över hela världen genom ett globalt partnernätverk som levererar användarvänliga digitala skrivlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data. Anotos aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista under tickern ANOT.

Anoto Group grundades 1999 och har skapat det första kommersiella systemet för digital penna och papper. Anoto är idag världsledande inom digital pennteknologi, en teknologi som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text och illustrationer till digitalt format, inte bara från papper utan även från ytor såsom whiteboards, glas och LCD-skärmar. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel Hälso- och sjukvård, Bank & finans, Transport & logistik, Facility management och Utbildning. Anotos mer än 300 partners finns på alla kontinenter och i fler än 50 länder.
Att skydda sina uppfinningar är centralt för Anoto och företaget har idag fler än 300 patent och 260
patentansökningar.