Anoto Group AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i Anoto Group AB

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2016 16:02 CET

Lund, 25 november 2016 – Vid dagens extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) fattades följande huvudsakliga beslut.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Bolagsstämman beslutade godkänna styrelsens beslut av den 17 oktober 2016 att öka bolagets aktiekapital med högst 926 970 kronor, från 49 801 549,36 kronor till högst 50 728 519,36 kronor, genom nyemission av högst 46 348 500 aktier. Teckningskursen per aktie är USD 0,0231348938 (motsvarnade 0,20 kronor enligt växelkursen 8,64495141 för USD/SEK). Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av ABLE Investment Advisors Inc.

Beslut om antagande av incitamentsprogram för koncernens ledande befattningshavare

Bolagsstämman beslutade att anta ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare som är anställda i koncernen. Incitamentsprogrammet innebär att deltagarna utan kostnad kommer att tilldelas personaloptioner. Optionerna intjänas med en tredjedel per år under löptiden för programmet och intjänandet av optionerna är villkorat av att deltagaren har varit anställd i Anoto Group under minst 12 månader från dagen för utställandet av optionerna. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier i bolaget senast den 31 december 2019. Varje option berättigar innehavaren att förvärva en aktie i Anoto Group AB till ett pris som motsvarar 150 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktier på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 26 oktober 2016 till och med den 25 november 2016. Incitamentsprogrammet omfattar högst 51 760 000 optioner, motsvarande cirka 2,0 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget inklusive de ytterligare 259 348 500 nyemitterade aktier som beslutades av styrelsen den 17 oktober 2016. Det maximala antalet personaloptioner som kan tilldelas vardera ledande befattningshavare ska vara 15 000 000 personaloptioner.

Beslut om utställande av personaloptioner till styrelseledamot

Bolagsstämman beslutade att bolaget ska utställa 6 000 000 personaloptioner till styrelseledamoten Henric Ankarcrona, representerande cirka 0,24 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget inklusive de ytterligare 259 348 500 nyemitterade aktier som beslutades av styrelsen den 17 oktober 2016. Incitamentsprogrammet innebär att deltagaren utan kostnad kommer att tilldelas personaloptioner. Optionerna intjänas med en tredjedel per år under löptiden för programmet och intjänandet av optionerna är villkorat av att deltagaren är eller har varit en styrelseledamot i bolaget, eller i vart fall tillgänglig för omval som styrelseledamot under minst 12 månader från dagen för utställandet av optionerna. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier i bolaget senast den 31 december 2019. Varje option berättigar innehavaren att förvärva en aktie i Anoto Group AB till ett pris som motsvarar 150 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktier på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 26 oktober 2016 till och med den 25 november 2016.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner

För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i bolagets incitamentsprogram samt för att täcka eventuella uppkommande sociala avgifter med anledning av programmen, beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av högst 57 760 000 teckningsoptioner, motsvarande cirka 2,2 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget inklusive de ytterligare 259 348 500 nyemitterade aktier som beslutades av styrelsen den 17 oktober 2016.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering ska kunna ske till ska sammanlagt uppgå till högst 507 000 000 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 20,0 procent av aktiekapital och röster, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget inklusive de ytterligare 259 348 500 nyemitterade aktier som beslutades av styrelsen den 17 oktober 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande, tel. +46 46 540 12 00

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com


Anoto Group AB (publ)

Org. nr. 556532-3929, Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund

Tel. +46 46 540 12 00

Denna information är sådan information som Anoto Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2016 kl. 16.00 CET.

Om Anoto
Anoto är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande. Bolagets teknologi möjliggör pen input med hög precision på i stort sett alla ytor. Anoto verkar över hela världen genom ett globalt partnernätverk som levererar användarvänliga digitala skrivlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data. Anotos aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista under tickern ANOT.

Anoto Group grundades 1999 och har skapat det första kommersiella systemet för digital penna och papper. Anoto är idag världsledande inom digital pennteknologi, en teknologi som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text och illustrationer till digitalt format, inte bara från papper utan även från ytor såsom whiteboards, glas och LCD-skärmar. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel Hälso- och sjukvård, Bank & finans, Transport & logistik, Facility management och Utbildning. Anotos mer än 300 partners finns på alla kontinenter och i fler än 50 länder.
Att skydda sina uppfinningar är centralt för Anoto och företaget har idag fler än 300 patent och 260
patentansökningar.