Anoto Group AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 11:03 CET

Vid extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) torsdagen den 16 november 2006 har fattats beslut om ett incitamentsprogram till verkställande direktören. Stämman fattade enhälligt beslut i enlighet med styrelsens förslag om en emission – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – av 1.500.000 teckningsoptioner till verkställande direktören.

Enligt beslutet kommer varje teckningsoption att berättiga till nyteckning av en aktie i bolaget. Teckningsoptionerna skall tecknas till marknadsvärde beräknat med tillämpning av Black-Scholes optionsvärderingsmodell och skall kunna utnyttjas för teckning av aktier efter cirka två år. Teckningskursen för aktier vid utnyttjande av teckningsoptionerna kommer att baseras på handeln i bolagets aktie under en tiodagarsperiod direkt efter stämman plus en fastställd premie om 50 %.

Emissionen av teckningsoptioner till verkställande direktören kan komma att medföra en utspädning om cirka 1,2 % av aktierna och rösterna i bolaget (utan beaktande av tidigare utgivna teckningsoptioner i bolaget).
För ytterligare information:
Hans Otterling, Styrelseordförande
Anoto Group AB
+46 706 868530


Anoto Group AB
är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media och inläsning av tryckt text. Företagets produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med två varumärken: Anoto®– en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen och C-Pen® – en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text. Anoto Group har ca. 115 anställda, kontor i Lund (huvudkontor) , Boston, Oakland och Tokyo. Större ägare är bland andra Norden Technology, Logitech International S/A, Robur och DNB. Anoto Group:s aktie är noterad på Nordic Mid Cap listan på Stockholmsbörsen under tickern ANOT. För mer information: www.anoto.com