StrongPoint Sverige

Kommuniké från extra bolagsstämma i CashGuard AB (publ)

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 08:39 CEST

CashGuard AB (publ) har idag (torsdag) hållit extra bolagsstämma på Täby Park Hotel i Täby.


CashGuard genomför företrädesemission om högst MSEK 79,4
Extra bolagsstämma beslutade idag den 27 oktober 2005 att godkänna styrelsens beslut av den 12 september 2005 om företrädesemission av högst 19 841 126 aktier av serie B, vardera på nominellt 0,08 kronor. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid fyra innehavda aktier (oavsett aktieslag) berättigar till teckning av en ny aktie av serie B. Teckningskursen är fyra kronor per aktie. Avstämningsdagen är den 1 november 2005. Företrädesrätten kan utnyttjas under perioden
4 - 18 november 2005. Sista dag för handel i CashGuard-aktien med rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 oktober 2005. Bolaget har erhållit garantiåtaganden och utfästelser som sammantaget innebär att nyemissionen i dess helhet är garanterad.


Val av revisor
För tiden fram till den ordinarie bolagsstämman 2009 valdes KPMG Bohlins AB till ny revisor med auktoriserade revisorn Per Bergman som huvudansvarig revisor.


Styrelsen


För ytterligare information kontakta:
Ove Wedsjö, verkställande direktör CashGuard AB (publ), tel 08-732 22 00


Fakta om CashGuard AB (publ)
CashGuard utvecklar och säljer produkter och tjänster för sluten kontanthantering och kontantlogistik. Bolaget vänder sig direkt och via distributionspartners till företag inom handel, post och bank samt säkerhetsföretag. I oktober 2004 förvärvade CashGuard säkerhets­företaget SQS Security Qube System. Den nya koncernen har cirka 120 anställda och omsatte MSEK 157 under 2004. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40.