Fastighets AB Balder

Kommuniké från extra bolagsstämma i Fastighets AB Balder (publ)

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2009 14:03 CEST


Med anledning av Fastighets AB Balders (publ) ("Balder") offentliga erbjudande till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) ("Din Bostad") om att överlåta sina aktier i Din Bostad till Balder ("Erbjudandet") beslutade en extra bolagsstämma den 14 juli 2009 att emittera upp till 9 250 000 aktier av serie B i Balder. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Aktiekapitalet ökas med högst 9 250 000 kronor genom att högst 9 250 000 aktier av serie B med ett kvotvärde om 1,00 krona emitteras. Rätt att teckna aktierna skall med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt tillkomma aktieägarna i Din Bostad. Skälet till avvikelsen är att emissionen utgör ett led i Erbjudandet.

Aktierna skall betalas genom tillskjutande av aktier i Din Bostad. För två aktier i Din Bostad skall aktietecknaren erhålla en aktie av serie B i Balder.

De nya aktierna skall ge rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.


För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, 0735-58 29 29


Informationen är sådan som Balder skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juli 2009 kl 14.00