Frontyard AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i Frontyard AB

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 13:28 CEST

Vid extra bolagsstämma den 18 oktober 2004 valdes ny styrelse för perioden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Till styrelseledamöter utsågs Olle Thelander (nyval), Elisabeth Ankarcrona (nyval), Michael Brusberg (nyval), Anders Bergkvist (nyval) och Lars Josefsson (omval).

Vid bolagsstämman framlades även rapporten över den särskilda granskning som utförts av den särskilde granskningsmannen advokat Joakim Edoff.

Beslut fattades om att fortsatt extra bolagsstämma skall hållas den 12 november 2004, eller den dag som styrelsen annars finner lämplig, för att behandla övriga punkter i kallelsen. Detta innebär att den fortsatta extra bolagsstämman skall behandla följande punkter i kallelsen:

8 Beslut om nedsättning av aktiekapitalet och om ändring av bolagsordningen
9 Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna samt ändring av bolagsordningen
10. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad nyemission av aktier
12. Val av revisor
13. Tillsättande av särskild granskningsman enligt 11 kap 21 § ABL

Vid konstituerande styrelsemöte i anslutning till bolagsstämman valdes Olle Thelander till styrelsens ordförande.

Styrelsen den 19 oktober 2004