Hagströmer & Qviberg AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hagströmer & Qviberg AB

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2004 11:00 CEST

Beslut vid bolagsstämman
Vid extra bolagsstämma i Hagströmer & Qviberg AB (”H&Q”) har idag fattats beslut om ändring av bolagsordningen samt om nedsättning av aktiekapitalet respektive reservfonden och överkursfonden. Besluten fattades huvudsakligen som ett led i slutförandet av det inlösenerbjudande som beslutades av ordinarie bolagsstämma den 1 april 2004.

Ändringen av bolagsordningen kommer att innebära att H&Qs tillåtna aktiekapital är lägst 15.000.000 SEK och högst 60.000.000 SEK samt att akties nominella belopp är 10 SEK.

Nedsättning av aktiekapitalet beslutades ske dels med 156.077.220 SEK genom minskning av akties nominella belopp till 10 SEK, dels med 5.015.240 SEK genom inlösen av 501.524 stamaktier. Genom inlösen kommer sammanlagt cirka 50,15 MSEK kontant samt nominellt cirka 50,15 MSEK förlagslån (utgivet av H&Q) att utbetalas till de aktieägare vars aktier inlöses.

Slutligen beslutades att överkursfonden skall nedsättas med 11.869.444 kronor samt att reservfonden skall nedsättas med 8.859.194 kronor.

Genom inlösen kommer antalet aktier i H&Q att minska till 4 701 050 st, varav 3 744 169 stamaktier och 956 881 preferensaktier.

Handel i inlösenaktier och redovisning av inlösenlikviden
Handel i inlösenaktier avses att påbörjas omkring den 28 maj 2004 och beräknas avslutas under slutet av september 2004. Inlösenaktier kommer att lösas in mot en likvid per aktie om 100 SEK kontant samt nominellt 100 SEK i det av H&Q utgivna förlagslånet inklusive rätt till upplupen ränta från och med den 6 januari 2004.

Verkställande av inlösen (inklusive tidpunkt för inlösen) är beroende av tingsrättens beslut samt att tingsrättens tillståndsbeslut registreras hos PRV.

Inlösenlikviden beräknas redovisas under slutet av september/början av oktober 2004.


Hagströmer & Qviberg AB (publ)

Frågor besvaras av verkställande direktören Patrik Enblad (08-696 17 00).Hagströmer & Qviberg (H&Q) är en ledande fondkommissionär med fokus på Investment- och Private Banking.

Inom Investment Banking består verksamheten av Corporate Finance, Institutionell aktie- och derivathandel och egen Trading. Private Banking fokuserar på aktie- och derivathandel, absolutinriktad Kapitalförvaltning samt Finansiell Planering för privatpersoner, företag och stiftelser.

Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Därutöver bedrivs verksamhet i fyra städer i Sverige och i Oslo. Antalet anställda är cirka 175.

Företaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (HAGQ).