INAC

Kommuniké från extra bolagsstämma i INAC AB (publ)

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 12:15 CEST

INAC AB (publ) höll den 10 oktober, kl 15.00, extra bolagsstämma i Jönköping.

Beslut

1. Ändring av bolagsordning
Stämman beslöt enhälligt, att anta ny bolagsordning och att sätta ned bolagets aktiekapital med 119 114,07 kronor samt utbetala CoolGuard AB till aktieägarna i INAC AB med avstämningsdag i den av VPC förda aktieboken den 24 oktober 2003, allt i enlighet med styrelsens redovisade förslag.

2. Nyemission
Stämman beslöt enhälligt att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en nyemission enligt följande villkor:
* Att genom nyemission av 35 000 B-aktier med ett nominellt belopp om 47 öre per aktie, öka bolagets aktiekapital med 16 450 kronor;
* Att emissionskursen för varje B-aktie skall vara 4,0 kronor;
* Att belopp överstigande det nominella beloppet 47 öre per aktie skall föras till överkursfonden;
* Att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall de nya aktierna tecknas av Sundet Investment AB;
* Att teckning av de nya aktierna skall ske senast den 30 september 2003 på särskild teckningssedel;
* Att betalning för de tecknade aktierna skall ha erlagts senast den 3 oktober 2003;
* Att alla aktier ger samma rätt till bolagets tillgångar och utdelning;
* Att de tecknade aktierna skall berättiga till vinstutdelning från och med räkenskapsåret 2003.

Anledningen till styrelsens beslut att frångå aktieägares företrädesrätt är att styrelsen avser att föreslå stämman att sätta ned bolagets aktiekapital och därefter besluta om fondemission. Genom styrelsens förslag kan nedsättningsbeslutet nu genomföras utan rättens tillstånd. Härtill kommer att ökningen av bolagets aktiekapital är så marginell och att ett normalt emissionsförfarande skulle ha medfört väsentligt ökade kostnader.

Den föreslagna emissionskursen har fastställts med hänsyn till aktuell börskurs.

3. Ändring av bolagsordning samt genomföra fondemission
Stämman beslöt enhälligt att anta ny bolagsordning på så sätt att aktiens nominella belopp fortsättningsvis skall vara SEK 0,50. Vidare beslutade stämman enhälligt att genomföra en fondemission. Genom fondemissionen föreslås bolagets aktiekapital ökas med 120 164,07 kronor. Emissionen skall tillgå så att från överkursfonden överförs 120 164,07 kronor varigenom akties nominella värde höjs från SEK 0,47 till SEK 0,50.

Stämman beslutade vidare enhälligt att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att kunna vidta de justeringar i fattade beslut som kan visa sig erforderliga i samband med beslutens registrering.

Jönköping den 10 oktober 2003

INAC AB (publ)
Styrelsen