Know IT AB (publ.)

Kommuniké från extra bolagsstämma i Know IT AB

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2009 13:18 CET

Know IT AB (publ) har idag avhållit extra bolagsstämma och beslöt följande

Beslut om kvittningsemission
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en nyemission av 1 345 050 aktier, som med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska få tecknas av Atine Group Oy såsom betalning för del av Atine Group Oys fordran avseende köpeskillingen för aktierna i Endero Oy. I och med stämmans beslut kan Know IT AB fullfölja förvärvet av Endero Oy.

Teckning ska ske den 1 januari 2010. Emissionen medför att aktiekapitalet i Know IT AB ökar med totalt 1 345 050 kronor och det egna kapitalet med totalt 75 000 000 kronor. Atine Group Oy blir efter genomförd emission en av Know IT AB:s större ägare med en ägarandel på ca 8,3 procent.

De nya aktierna berättigar till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Styrelse
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex ordinarie utan suppleanter. Till ny ordinarie styrelseledamot utsåg stämman Ben Wrede, vice VD på Atine Group Oy.

För mer information kontakta
Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30
eller
Anders Nordh, CFO, Know IT AB, 08-700 66 00

Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar tjänster inom verksamhetsutveckling, systemutveckling och applikationsförvaltning. Know IT etablerades 1990 och har idag cirka 1200 medarbetare representerade på 23 orter i Sverige och på fyra i Norge samt en vardera i Estland, USA och Kina. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Know IT, besök gärna www.knowit.se.