Labs2

Kommuniké från extra bolagsstämma i Labs2 Group AB (publ) den 4 november 2003

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2003 08:33 CET

Vid extra bolagsstämma i Labs2 Group AB (publ) den 4 november 2003
fattades följande beslut.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av
styrelsens beslut från den 14 oktober 2003 om emission av aktier riktad
till huvudägarna i Port It ASA med betalning genom överlåtelse av aktier
i Port It ASA representerande 98,4% av det totala antalet aktier i Port
It ASA, efter full utspädning. Genom emissionen kan antalet aktier i
Labs2 Group AB komma att öka med högst 49.197.671 aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för
styrelsen att, intill nästa ordinarie bolagsstämma, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta, vid ett eller flera tillfällen, om
emission av högst 20.000.000 nya aktier, vilket beslut skall kunna
innehålla villkor om att betalning skall ske genom kvittning eller
eljest med annan egendom än pengar samt att styrelsen skall kunna
föreslå annat villkor enligt 4 kapitlet 6 § aktiebolagslagen.

Beslut om riktade emissioner av skuldebrev förenade med avskiljbara
optionsrätter till nyteckning
I enlighet med styrelsens förslag, till uppfyllande av kontraktuella
åtagande enligt avtal träffat under år 2000, beslutade bolagsstämman att
bolaget skall upptaga:

1. ett lån om nominellt 1 krona genom en riktad emission till en
av bolaget tidigare anställd, av ett skuldebrev om nominellt 1 krona
förenat med 60.000 teckningsoptioner, varvid varje teckningsoption ger
rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckning av aktier i enlighet med
villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden fr o m
registrering hos Patent- och registreringsverket till och med den 31
december 2003. Lösenkursen skall vara 30 kronor per aktie; och

2. ett lån om nominellt 1 krona genom en riktad emission till en
av bolaget tidigare anställd, av ett skuldebrev om nominellt 1 krona
förenat med 60.000 teckningsoptioner, varvid varje teckningsoption ger
rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckning av aktier i enlighet med
villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden fr o m
registrering hos Patent- och registreringsverket till och med den 31
december 2003. Lösenkursen skall vara 22 kronor per aktie.


Styrelseförändringar och fastställande av styrelsearvode
Stämman beslutade att utse Dag Honningsvåg till ny styrelseledamot för
tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, varefter styrelsen
består av Jonas Birgersson, Jörgen Bladh, Anders Ericsson, Jan Fiske och
Dag Honningsvåg. Vidare beslöt stämman att arvode till
styrelseledamöterna skall utgå med sammanlagt maximalt 200.000 kronor
att fördelas enligt styrelsens bestämmande.

Dag Honningsvåg har i övrigt följande huvudsysselsättning respektive
väsentliga styrelseuppdrag. Dag Honningsvåg är Country Manager i
Computer Associates Norge AS och är styrelseledamot i Trollie AS.