Meda AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i Meda AB (publ)

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 08:58 CEST

Extra bolagsstämma i Meda AB (publ) godkände idag enhälligt styrelsens beslut om nyemission av högst 41 791 743 A-aktier à nominellt 2 kr. Aktieägarna har företrädesrätt att teckna de nya aktierna. Därvid får för varje helt antal om tre tidigare innehavda aktier teckning ske av två nya aktier i emissionen. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 1 november 2005. Teckning av de nya aktierna kan ske under tiden fr.o.m. den 8 november 2005 t.o.m. den 24 november 2005. Teckningskursen uppgår till 60 kronor per aktie. I styrelsens beslut om nyemissionen anges att bolagets aktiekapital kan ökas från 125 375 230 kronor med högst 83 583 486 kronor till högst 208 958 716 kronor. De nya aktierna medför rätt till utdelning, i den mån utdelning beslutas, fr.o.m. för räkenskapsåret 2005.

Bolagsstämman beslutade idag [enhälligt] i enlighet med styrelsens förslag om emission av skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av A-aktier (optionsprogram för nyckelpersoner). Bolaget skall därmed uppta ett förlagslån om nominellt 1 000 kronor genom utgivande av ett skuldebrev förenat med 3 000 000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier. Teckning av skuldebrevet skall äga rum under tiden fr.o.m. den 18 oktober 2005 och t.o.m. den 28 oktober 2005. Skuldebrevet skall emitteras till nominellt belopp och betalning skall erläggas kontant senast den 28 oktober 2005. Skuldebrevet löper utan ränta och förfaller till betalning den 31 december 2005. Skuldebrevet skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av bolagets dotterbolag Scanmeda AB, varefter Scanmeda AB skall erbjuda ledande befattningshavare i Medakoncernen att förvärva optionsrätterna. Förvärvspriset per optionsrätt skall motsvara marknadsvärdet för optionsrätterna fastställt enligt värdering enligt Black & Scholes-modellen. Varje till skuldebrevet hörande avskiljbar optionsrätt ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget på nominellt 2 kronor för en teckningskurs motsvarande 150 kronor. Teckningsperioden för nyteckning av aktier löper från och med den 27 februari 2006 till och med den 26 februari 2008. Vid full teckning av aktier i ovan angiven företrädesemission, kommer utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av optionsrätterna motsvara ca 2,9% av aktiekapitalet och rösterna.

Prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i 2005 års andra nyemission i Meda AB (publ) tillhandahålls hos Meda AB, Pipers väg 2A, 170 09 Solna och hos Enskilda Securities AB, Nybrokajen 5, 103 36 Stockholm. Prospektet finns även tillgängligt på Internet: www.meda.se.

Solna den 17 oktober 2005

Styrelsen


MEDA AB (publ) – det svenska specialty pharmaföretaget. Meda marknadsför receptbelagda och receptfria läkemedel och medicinteknik. Meda är noterat på Stockholmsbörsen, Attract 40-listan.