Net Insight AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i Net Insight

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 12:04 CEST

Vid extra bolagsstämma i Net Insight AB (publ) ("Bolaget") den 28 oktober 2004 beslutades, i enlighet med styrelsens reviderade förslag därom, att inrätta ett nytt personaloptionsprogram, innefattande utgivande av s.k. personaloptioner som ger möjlighet att förvärva högst 6.700.000 aktier av serie B i Bolaget.


Personaloptioner skall erbjudas tillsvidareanställda i Bolaget och dess dotterbolag enligt följande principer: kategori 1 - verkställande direktör - möjlighet att förvärva högst 900.000 aktier; kategori 2 - övriga ledande befattningshavare (5 personer) - möjlighet att förvärva högst 600.000 aktier per person; kategori 3 - övriga nyckelpersoner i definierade projekt (ca 10 personer) - möjlighet att förvärva högst 150.000 aktier per person; kategori 4 - chefer, specialister och övriga anställda - möjlighet att förvärva högst 50.000 aktier per person. Antalet aktier som skall vara möjliga att förvärva med stöd av personaloption bestäms mot bakgrund av att vissa av styrelsen förutbestämda resultat- och utvecklingsmål vid vissa tidpunkter uppnås.

En personaloption ger optionsinnehavaren möjlighet att förvärva aktier av serie B i Bolaget till ett pris per aktie motsvarande lägst 150 % av genomsnittlig sista betalkurs vid Stockholmsbörsen för B-aktien 20 börsdagar närmast efter dagen för bolagsstämman. Personaloptionerna erhålls vederlagsfritt av de anställda och löptiden är som längst fyra år. Utnyttjande av personaloptionerna möjliggörs stegvis. Personaloptionen är inte överlåtbar och förfaller för den anställde normalt omedelbart vid anställningen upphörande till den del den inte intjänats och kan utnyttjas och i annat fall efter tre månader.

För att säkerställa att Bolaget kan fullgöra sitt åtagande till anställda vid utnyttjande av personaloptioner och för att utgöra en säkring mot eventuell kassaflödespåverkan av sociala avgifter för programmet, beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget skall upptaga förlagslån om nominellt högst 100 kronor genom emission av skuldebrev förenat med högst 8.900.000 optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B i Bolaget. Till följd härav kan Bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 356.000 kronor.

Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bolagets dotterbolag Net Insight Consulting AB med rätt och skyldighet för dotterbolaget att efter teckning skilja av optionsrätterna och vid anställdas påkallande av utnyttjande av Bolaget utställda personaloptioner överlåta optionsrätter till anställda på villkor att dessa omgående utnyttjas för teckning av aktier. Consulting AB äger även rätt att avyttra optionsrätter för att täcka sociala avgifter för personaloptionsprogrammet.

För ytterligare information kontakta:
Tomas Duffy, VD, Net Insight AB.
Tel. 08-685 04 00, e-post: tomas.duffy@netinsight.net
Fredrik Trägårdh, CFO, Net Insight AB
Tel. 08-685 06 01, e-post fredrik.tragardh@netinsight.net


Om Net Insight
Net Insight utvecklar och marknadsför utrustning för video- och datanät som garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) i kombination med maximalt nätutnyttjande. Data och videoströmmar kan distribueras med multicast- teknik. Net Insights lösningar reducerar driftskostnaderna och investeringsbehoven, samtidigt som kundernas befintliga investeringar skyddas och förbättras. Kunderna erbjuds också en kostnadseffektiv produktion och distribution av högkvalitativa TV- och videorelaterade tjänster. Net Insight är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har kontor i Sverige och USA. För mer information, se www.netinsight.net