Displayit AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i Robux IT Holding AB (publ) u ä t Displayit AB den 11 juli 2003

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2003 08:44 CEST

Vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Robux IT Holding AB (publ.) den 11 juli 2003 fattades bland annat följande beslut.

Bolagsordningsändringar - ny firma m.m.
Stämman antog en ny bolagsordning med ändrade gränser för bolagets aktiekapital och med en förändring av akties nominella belopp från 20 öre till 5 öre. Vidare ändrades bolagets verksamhetsföremål till att bl.a. omfatta handels- och agenturverksamhet inom området informationsteknologi. Det beslutade även att ändra bolagets firma till att vara Displayit AB.

Nedsättning av aktiekapitalet
Stämman beslutade att sätta ned bolagets aktiekapital med 1.728.067,50 kr till 576.022,50 kr för omedelbar täckning av förlust enligt den fastställda balansräkningen, genom minskning av aktiernas nominella värde från 20 öre till 5 öre.

Apportemissioner
Stämman antog vidare en ny bolagsordning med ändrade gränser för bolagets aktiekapital samt beslutade att emittera högst 322.139.764 aktier till aktieägarna i SIE Skandinaviska Industrielektronik AB, ”SIE”. Betalning skall erläggas genom tillskjutande av samtliga aktier i SIE som apportegendom. Stämman beslutade vidare att emittera högst 114.030.262 aktier till aktieägarna i Displayit Sweden AB, ”Displayit”. Betalning skall erläggas genom tillskjutande av samtliga aktier i Displayit som apportegendom.

Sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split)
Stämman antog vidare en ny bolagsordning med ändrade gränser för bolagets aktiekapital och med en förändring av aktiens nominella belopp från 5 öre till 5 kronor. Ändringen av det nominella beloppet innebär en sammanläggning av aktier varigenom 100 gamla aktier blir en (1) ny aktie. Aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med 100 kommer att kostnadsfritt erhålla utjämningsaktier från bolagets större aktieägare. Beräknad sista dag för handel med ej sammanlagd aktie är den 4 augusti 2003 och beräknad första dag för handel med sammanlagd aktie är den 5 augusti 2003.Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om slutlig avstämningsdag.

Bemyndigande
För tiden intill nästkommande ordinarie bolagsstämma bemyndigade stämman styrelsen att besluta om emission av aktier eller skuldebrev inklusive riktade emissioner, kvittningsemissioner och apportemissioner.

Styrelse, revisorer och arvoden
Till styrelseledamöter nyvaldes Ulf Hubendick, Thomas Hvid, Lage Jonason, Jan Fridman och Kent Lundgen.

Stämman beslutade vidare om ett styrelsearvode om SEK 150.000 att fördelas inom styrelsen så som styrelsen beslutar, samt att ersättning till revisorerna skall utgå enligt räkning.

För mer information, kontakta:
Svante Lunqvist, VD,
Robux IT Holding AB (publ)
Tel: 070-568 89 30
E-post, svante lundqvist@sie.com
www.robux.se