RusForest

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RUSFOREST DEN 8 OKTOBER 2010

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 12:14 CEST

Vid extra bolagsstämma i RusForest AB (publ) den 8 oktober 2010 beslöts enligt följande

Beslut om emissionsbemyndigande
Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av nya aktier, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt vid var tid gällande bolagsordning. Sådant emissionsbeslut ska endast kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas med apportegendom.

Bakgrunden till bemyndigandet är att möjliggöra förvärv av aktier i Clonri Holdings Limited (eller i andra bolag i den koncern vari Clonri Holdings Limited ingår) som är ett cypriotiskt holdingbolag som äger aktier i Amalage Limited, ett cypriotiskt holdingbolag som i sin tur äger skogsbruks och sågverksenheter samt ett ledningsbolag, Nord Timber Group LLC, beläget i Arkhangelskregionen i nordvästra Ryssland.

Beslut om företrädesrättsemission
Bolagsstämman beslöt att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 436.816.800 kronor genom emission av högst 43.681.680 aktier. För emissionen ska vidare följande villkor gälla.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid två (2) teckningsrätter ska erhållas för en (1) befintlig aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Avstämningsdag för deltagande i företrädesrättsemissionen ska vara den 15 oktober 2010.

De nya aktierna ska berättiga till utdelning från och med dagen för upptagandet av aktierna i aktieboken. Teckning av aktier ska ske under tiden 18 oktober 2010 - 1 november 2010. Teckningskursen ska vara 10 kronor per aktie.

Teckning ska ske genom betalning, förutom vad avser aktieägaren Vostok Komi (Cyprus) Limited (ett av Vostok Nafta Investment Ltd helägt dotterbolag) som äger teckna och betala för nya aktier genom kvittning av de fordringar som grundar sig på den tillfälliga finansiering som RusForest erhöll från Vostok Komi (Cyprus) Limited den 1 juli 2010 samt den 15 september 2010.

Stockholm den 8 oktober 2010

För ytterligare information var vänlig kontakta:
Martin Hermansson, VD, telefon: +7 903 015 64 65, +7 985 921 92 32

eller

Erik Löfgren, External Relations, telefon: +7 910 417 7670

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
RusForest Kommuniké från extra bolagsstämma (Svenska).pdf
RusForest Report from extraordinary shareholders' meeting (English).pdf

Om RusForest
RusForest är det enda noterade ryska skogs- och sågverksbolaget, med verksamhet i östra Sibirien och förfogande över mer än 850.000 hektar skog. Ryssland har världens överlägset största timmerreserv och östra Sibirien är känt för sin högkvalitativa Angartall och sibiriska lärk.

Genom flera förvärv och utvecklingsprojekt, ökade RusForest produktionsvolymen av sågade trävaror med 37,9 procent under 2009, till 166.333 m3, trots svaga förutsättningar på marknaden. RusForest har ett flertal spännande utvecklingsprojekt, i synnerhet det nyckelfärdiga sågverket vid Magistralnij som vid färdigställande förväntas öka RusForests produktion av sågade trävaror med omkring 50 procent.