Vinovo

Kommuniké från extra bolagsstämma i Vinovo AB (publ)

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 10:36 CET

Vid extra bolagsstämma i Vinovo AB (publ) idag beslöts enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande till styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandets syfte är dels att kunna genomföra en mindre spridningsemission med syfte att öka antalet aktieägare och öka likviditeten i aktien, dels möjliggöra för styrelsen att kunna genomföra företagsförvärv genom betalning med egna aktier, tillförsel av ytterligare kapital för att stärka bolagets finansiella ställning eller ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget.

För frågor vänligen kontakta

 

Sven-Åke Bergkvist
Styrelseordförande
Vinovo AB (publ)

Vinovo är ett investeringsbolag som förvärvar, äger och utvecklar små och medelstora företag med starka kassaflöden inom utvalda affärsområden. Målsättningen är att genom aktivt långsiktigt ägande i samarbete med ledningen i portföljbolagen skapa värden för Vinovos aktieägare. Bolagets aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First North. Avanza Bank är bolagets certified adviser.

Ytterligare information om Vinovo finns på www.vinovo.se.