Sectra AB

Kommuniké från extra bolagsstämma: Överföring av 5 kronor per aktie till Sectras aktieägare

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 15:44 CET

Aktieägarna i Sectra höll idag extra bolagsstämma i Linköping. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att överföra 5 kronor per aktie till aktieägarna genom en aktiesplit 2:1 i kombination med ett obligatoriskt inlösenförfarande och fondemission. Beslutet innebär att 184 Mkr återbetalas till aktieägarna.

Motivet för överföringen är Sectras starka finansiella ställning med en soliditet på 64 procent vid senaste rapporteringstillfället. Sectras finansiella ställning har innevarande verksamhetsår stärkts väsentligt med anledning av försäljningen av verksamheten för utveckling, produktion och marknadsföring av mammografisystemet Sectra MicroDose Mammography. Sectras soliditet ska enligt bolagets finansiella mål uppgå till minst 30 procent, vilket den med god marginal kommer att göra även efter det beslutade inlösenförfarandet.

Inlösenförfarandet sker automatiskt, det vill säga ingen åtgärd krävs från aktieägaren. Det kommer också vara möjligt att handla med inlösenaktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholm AB från och med den 8 december 2011 till och med den 20 december 2011. Ytterligare information om hur inlösenförfarandet går till finns tillgänglig på Sectras hemsida.


Tidplan för inlösenförfarandet

2 dec                   Sista dag för handel med Sectra-aktien före split, inklusive inlösenaktier

5 dec                   Första dag för handel med Sectra-aktien efter split, exklusive inlösenaktier

7 dec                   Avstämningsdag för aktiesplit. Varje aktie delas i två aktier, varav en inlösenaktie

8 - 20 dec           Handel i inlösenaktier

23 dec                Avstämningsdag för indragning av inlösenaktierna

29 dec                Preliminär dag för utbetalning från Euroclear av inlösenlikvid

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 22 november 2011 kl 15:30 (CET).

För ytterligare information kontakta:


Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef Sectra AB, tel 013-23 52 09


Sectras verksamhet


Sectra grundades 1978. Koncernens verksamhet omfattar högteknologiska produkter och tjänster inom nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partners produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2010/2011 till 784 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: http://www.sectra.se/