Redbet Holding AB

Kommuniké från extra bolagsstämma: Redbets extra bolagsstämma godkände ändring i bolagsordning och emissionsbemyndigande.

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 11:08 CET

Vid extra bolagsstämma idag i Redbet Holding AB (publ) (”Redbet”) beslutades om förändringar i bolagets bolagsordning i enlighet med vad styrelsen hade föreslagit innebärandes huvudsakligen följande.

• Verksamhetsföremålet ändras till att lyda ”Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att självt eller genom dotterföretag utveckla, marknadsföra och försälja produkter och tjänster inom spel, förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.”
• Bolagsordningen anpassas till nya aktiebolagslagens regler.
• Gränserna för aktiekapitalet höjs till lägst 1.532.722 kronor och högst 6.130.888 kronor och gränserna för antalet aktier höjs till lägst 1.532.722 och högst 6.130.888.

Härutöver beslutade bolagsstämman om ett emissionsbemyndigande som i sammanfattning innebär att Redbets styrelse bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning.

Styrelsen hade inför bolagsstämman beslutat återkalla sitt förslag till ytterligare ett emissionsbemyndigande avsett att användas i samband det numera återkallade erbjudandet till aktieägarna i EB Nordic. Förslaget lades istället fram av en aktieägare representerande knappt 1 % av aktier och röster på stämman, men vann inte bifall.


Stockholm den 20 november 2006

Redbet Holding AB (publ)

Styrelsen


Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller SydafrikaFör mer information, vänligen kontakta:
Jonas Sundvall, Verkställande direktör, telefon 070-184 84 86
Lars Ekstedt, Styrelseordförande, telefon 070-374 27 37

Om Redbet
Redbet erbjuder en egenutvecklad plattform för oddsbörsspel till företag som bedriver spelverksamhet över Internet. På www.redbet.com erbjuds också speltjänster inom odds, poker och kasino. För mer information om Redbet Holding och bilder besök www.redbetholding.se