Gunnebo AB

Kommuniké från Gunnebo AB:s årsstämma den 23 april 2009

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 11:55 CEST

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2008. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

Utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att ingen utdelning lämnas för 2008 (föregående år kr 1:60).

Val av styrelse

Till ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Mikael Jönsson, Martin Svalstedt, Lena Olving, Björn Eriksson, Bo Dankis och Göran Bille.

Årsstämman omvalde Martin Svalstedt till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman fastställde styrelsearvode för 2009 till ett oförändrat belopp om totalt 1525000 kronor, att fördelas med 400000 kronor till ordföranden (vilket arvode skall inkludera ersättning för utskottsarbete) och 225000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter, samt sammanlagt 100000 kronor som arvode för arbete i styrelsens utskott.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen.

Kommentarer från VDs årsstämmotal
Gunnebos VD och koncernchef Per Borgvall inledde sitt första stämmotal med att ge en introduktion av sig själv och Gunnebos verksamhet.

Därefter presenterade han Koncernens finansiella utveckling för 2008 samt belyste ett antal för Gunnebo viktiga händelser under året. Bland dessa märks bland annat de två stora och strategiskt viktiga avtal som tecknades med Europeiska kommissionen (en order och ett ramavtal); lanseringen av ett flertal nya produkter och system för framtidens säkerhetsmarknad samt orderingången till Affärsenhet Bank som var stabil trots den globala finansoron.

Efter det kommenterade Per Borgvall Koncernens resultat för första kvartalet 2009:

"Vi noterar ett starkt operativt kassaflöde i kvartalet, 155 Mkr (34) och orderingången till Affärsenheterna bank och Detaljhandel ligger på en tillfredsställande nivå".

Per Borgvall avslutade sitt anförande med att konstatera att inför 2009 är makroekonomin och ekonomin inom flertalet sektorer där Gunnebos kunder finns fortsatt skakig, vilket kräver ett tydligt och handlingskraftigt ledarskap och fortsatt fokus på kassaflödet och kostnader.

"Jag fokuserar på att utveckla en långsiktig, hållbar lönsamhet i vår affär. Jag vill bort från kortsiktighet och istället skapa hållbara, långsiktiga planer"

VDs anförande till årsstämman kommer att finnas tillgängligt på www.gunnebo.com som webcast under kvällen den 23 april, på engelska under dagen den 24 april.


Göteborg den 23 april 2008

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Per Borgvall VD och Koncernchef Gunnebo AB, tel. 031-83 68 00, eller
Hans af Sillén, Ekonomi- finans och IT-direktör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 00, eller

Karin Wallström, Informationschef Gunnebo AB, tel. 031-83 68 06, mobil: 0708-28 33 39, eller e-post karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebo.com