HQ Bank

Kommuniké från HQ AB (publ) årsstämma den 3 april 2009

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 14:09 CEST

Vid HQ AB (publ) årsstämma den 3 april 2009 fattades bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag till årsstämman har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.hq.se.

Utdelning 6 kronor per aktie
Årsstämman fastställde utdelning för räkenskapsåret 2008 till 6 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 8 april 2009. Detta innebär att aktien handlas exklusive rätt till erhållande av utdelning fr o m den 6 april 2009.
Utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB den 15 april 2009.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Stefan Dahlbo, Carolina Dybeck-Happe, Thomas Erséus, Mikael König, Curt Lönnström, Johan Piehl, Anne-Marie Pålsson, Mats Qviberg och Pernilla Ström. Mats Qviberg valdes till styrelseordförande.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna stamaktier
I enlighet med styrelsens förslag bemyndigades styrelsen att förvärva och överlåta egna stamaktier motsvarande så många aktier att bolaget efter förvärven innehar högst en tiondel av bolagets samtliga aktier. Förslaget innebär även att HQ Bank AB inom ramen för värdepappersrörelsen får förvärva och överlåta aktier i bolaget enligt de förutsättningar som anges i 7 kapitlet 6 § lagen om värdepappersmarknaden. Förvärv respektive överlåtelse får ske över Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Vidare innefattar bemyndigandet att styrelsen får besluta om att överlåtelse av aktier kan ske utanför Stockholmsbörsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de egna stamaktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig.

Styrelsens förslag till förfarande beträffande valberedning
Vid bolagets årsstämma 2008 beslutades om ett årligt förfarande beträffande valberedning i bolaget. Årsstämman 2009 har i enlighet med valberedningens förslag beslutat om samma årliga förfarande beträffande valberedningen som beslutades vid årsstämman 2008. Förfarandet beskrivs i sin helhet på bolagets webbplats, www.hq.se.


Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Närmare information avseende de beslut som fattades på stämman kommer att tillhandahållas på bolagets webbplats, www.hq.se.

Frågor besvaras av Mikael König, verkställande direktör, tel. 08-696 17 00

HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.

HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.

HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm.

Moderbolaget HQ AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Mid Cap-lista (HQ).