IBS AB

Kommuniké från IBS AB:s bolagsstämma den 12 juni 2003

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2003 09:47 CEST

Förbättrat investeringsklimat på flera marknader

Vid IBS bolagsstämma den 12 juni 2003 meddelade VD Magnus Wastenson att investeringsklimatet förbättrats på flera marknader, bland annat i USA, Mexiko, Kanada och Australien. Prognosen om ett positivt resultat för helåret 2003 kvarstår.

"Vi har tagit några stora viktiga order bl.a. i Nordamerika som indikerar att företagen där nu börjar ta beslut gällande nyinvesteringar i affärssystem. Upphandlingarna har övergått från att vara teknikorienterade till affärsorienterade, med krav på en investeringskalkyl som påvisar direkt affärsnytta och återbäring på satsat kapital. Den tidigare prognosen om ett positivt resultat för helåret 2003 ligger fast", säger Magnus Wastenson, VD och koncernchef för IBS

Stämman beslöt att inte ge någon utdelning för verksamhetsåret 2002. Vidare beviljade stämman styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002. Ordinarie ledamöterna Elisabet Annell, Staffan Ahlberg, Johan Björklund, Kai Hammerich, Lars Kylberg, Stig Nordfelt och Gunnar Rylander omvaldes.

Sigrun Hjelmquist valdes in som ny ordinarie styrelsemedlem. Sigrun är Investment Manager i BrainHeart Capital och är styrelsemedlem i Svenska Handelsbanken, Sandvik, Sydkraft och Svenskt Näringsliv.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG Bohlins AB, med huvudansvarig revisor Anders Malmeby, valdes till revisor.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman valdes Gunnar Rylander till ordförande. Till kompensationskommitté valdes Elisabet Annell och Gunnar Rylander. Till revisionskommitté valdes Lars Kylberg och Stig Nordfelt.

Stämman beslutade vidare att IBS AB, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, skall, i enlighet med förslag presenterat i kallelsen, upptaga ett lån om nominellt högst 10.000 kronor genom emission av ett skuldebrev förenat med 4 miljoner avskiljbara optionsrätter till nyteckning av lika många aktier av serie B i Bolaget. Emissionen av skuldebrevet med avskiljbara optionsrätter skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till det under bildande helägda IBS Verksamhetsutveckling AB ("Dotterbolaget") med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att erbjuda ledande befattningshavare och nyckelpersoner i IBS-koncernen att förvärva optionsrätterna på marknadsmässiga villkor. Syftet med optionsprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos personalen. Styrelsen anser att införande av incitament enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Styrelsen, IBS AB

För ytterligare information kontakta:

Magnus Wastenson, VD,
IBS AB
Tel: +46 (0)8 627 2515
Mobil: +46 (0)70 627 2515
magnus.wastenson@ibs.se Per-Arne Sendrén, vice VD och Finansdirektör,
IBS AB
Tel: +46 (0)8 627 2360
Mobil: +45 (0)70 627 2360
per-arne.sendrep@ibs.se

IBS AB är en ledande leverantör av affärssystem för handel och varuförsörjning, ekonomistyrning och hantering av kundrelationer, riktade främst till distributörer och tillverkande företag. IBS huvudsakliga fokus är på medelstora och stora grossister samt säljande och tillverkande företag inom internationella koncerner, speciellt sådana verksamma inom läkemedel, elektronik, industrikomponenter, fordonsindustri, maskiner, industriella förnödenheter och konsumentkapitalvaror. IBS har ca. 5 000 kunder, bland andra Volvo, Miele, Nautor’s Swan, Nintendo of Europe, Galexis, Sardus, Expertbutikerna, Fuji Film, Scribona, Axflow, Maxell, Cartier och Lear Corporation. För mer information, besök gärna www.ibs.se