Investor AB

Kommuniké från Investor ABs årsstämma

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 09:00 CET

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes fredagen den 24 mars 2006. Utdelningen beräknas att sändas ut onsdagen den 29 mars 2006.

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

Ordinarie ledamöterna Sune Carlsson, Sirkka Hämäläinen, Håkan Mogren, Anders Scharp, O. Griffith Sexton, Björn Svedberg och Jacob Wallenberg omvaldes.

Grace Reksten Skaugen, Peter Wallenberg Jr och Börje Ekholm nyvaldes.

Grace Reksten Skaugen är 53 år och norsk medborgare. Grace Reksten Skaugen är styrelseordförande i Entra Eiendom AS, vice ordförande i Opera Software ASA samt styrelseledamot i Atlas Copco AB, Berg-Hansen Holding AS, Statoil ASA och Tandberg ASA.

Peter Wallenberg Jr är 47 år och svensk medborgare. Peter Wallenberg Jr är bland annat ordförande i Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond och W Capital Management AB, vice ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt ledamot av Scania AB. Peter Wallenberg Jr var intill nyligen verkställande direktör och koncernchef för Grand Hôtel Holdings och är numera ordförande i styrelsen för Grand Hôtel Holdings.

Börje Ekholm är 43 år och svensk medborgare. Börje Ekholm är verkställande direktör och koncernchef i Investor AB, styrelseordförande i WM-data AB och Biotage AB samt styrelseledamot i Chalmersinvest AB, Greenway Medical Technologies Inc. och Tessera Technologies Inc.

Ulla Litzén, som lämnade styrelsen vid årsstämman, och Marcus Wallenberg, som under året 2005 avgick ur styrelsen och som verkställande direktör, avtackades av styrelsens ordförande, Jacob Wallenberg.

Årsstämman omvalde Jacob Wallenberg till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2006 till totalt 6.937.500 kronor att fördelas med 1.875.000 kronor till styrelseordförande, 500.000 kronor till respektive styrelseledamot som ej är anställd i bolaget och sammanlagt 1.062.500 kronor som ersättning för arbete i styrelseutskotten.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende ändringar i bolagsordningen föranledda av att ny aktiebolagslag trätt i kraft den 1 januari 2006.

Årsstämman godkände styrelsens beslut beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen för 2006 samt om omfattningen av och huvudprinciperna för Investors långsiktiga incitamentsprogram för 2006 uppdelat på Aktiesparplan och Prestationsbaserat Aktieprogram.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader hänförliga till Investors långsiktiga incitamentsprogram och för att ge möjlighet att arbeta med bolagets kapitalstruktur.

Årsstämman godkände styrelsens förslag att till personal i Investors dotterbolag, Novare Human Capital AB, överlåta 50 procent av aktierna i detta bolag.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Anders Scharp till styrelsens vice ordförande. Till ersättningsutskott valdes Jacob Wallenberg (ordförande), Anders Scharp och O. Griffith Sexton. Till revisionsutskott valdes Sune Carlsson (ordförande), Håkan Mogren, Jacob Wallenberg och Peter Wallenberg Jr. Till finans- och riskutskott valdes Björn Svedberg (ordförande), Börje Ekholm, Sirkka Hämäläinen och Grace Reksten Skaugen.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet antog styrelsen, i enlighet med valberedningens rekommendation, en policy innebärande att styrelsens ledamöter använder 25 procent av styrelsearvodet netto efter skatt för förvärv av aktier i Investor AB.

Styrelsen
INVESTOR AB


För ytterligare information:

Fredrik Lindgren, Informationschef: 08-614 20 31, 0735-24 20 31

Våra pressmeddelanden finns att hämta på Internet, www.investorab.com

Investor är Skandinaviens största investmentbolag. Vår affärsidé, sedan snart hundra år, är att bygga världsledande företag i sektorer där vi genom vårt nätverk och vår kunskap har en styrka.